Eesti Teadusagentuur toetab ministeeriume teadusnõunike palkamisel

Eesti Teadusagentuur (ETAg) toetab „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise (RITA)“ programmi kaudu ministeeriumites ning Riigikantseleis teadusnõunike ametikohtade loomist. Toetuse eesmärk on tõsta ministeeriumite võimekust teadus- ja arendusküsimustes.

„Teadus- ja arendustegevus (TA) pole ministeeriumite sees ega vahel praegu kuigi hästi korraldatud. Öeldakse, et riik pole tark tellija – ei teata alati, milliseid TA tegevusi on vaja, mis juba tehtud või mida teevad teised ministeeriumid,“ selgitab RITA programmi juht Liina Eek teadusnõuniku ametikoha vajadust. Nendele tõsistele puudustele juhtis tähelepanu ka Riigikontroll riigi TA tegevuse elluviimist auditeerides. „Kogemus näitab, et ministeeriumid, kus on olemas kas TA osakonnad või kus on tööl teadusnõunikud, on oma TA tegevuse planeerimisel ja elluviimisel süstemaatilisemad ja edukamad. Lühidalt – toimivad targa riigina ja on ka rahvusvaheliselt paremini nähtavad,“ ütleb Eek.

Teadusnõuniku ülesanne on nõustada ministeeriumi teadusküsimustes ja osaleda ministeeriumi TA töö kavandamises ja elluviimises nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

Teadusnõunike ametikohaga kaasnevad kulud hüvitab ETAg esimesel kahel aastal täiel määral. Sellele järgneval kahel aastal tuleb ministeeriumitel katta pool ametikohaga seonduvatest kuludest ning sealt edasi teadusnõuniku ametikoht enam toetust ei saa, kuid ministeerium võtab endale kohustuse rahastada ametikohta oma vahenditest veel vähemalt kahe aasta jooksul.

Liina Eek avaldas lootust, et teadusnõunikud jäävad ka edaspidi ministeeriumitesse tööle. „Sellise ametikoha loomine aitab tõsta TA tegevuste prioriteetsust ning koondab ühtse juhtimise alla TA tegevused, mis paljudes ministeeriumites toimuvad praegu hajusalt, valdkondlike osakondade tasandil,“ selgitab Eek.

Tänaseks on programmi toel tööle asunud kaks teadusnõunikku ( Sotsiaalministeeriumis ja Keskkonnaministeeriumis), Kaitseministeeriumis on käimas konkurss teadusnõuniku leidmiseks. Ülejäänud ministeeriumid alles arutavad ametikoha vajaduse üle ning selle üle, kas taotleda selle toetamist RITA vahenditest või rahastada ise riigieelarvest.

Taotlusi ministeeriumite teadusnõunike ametikohtade toetamiseks saab esitada kuni 30. juunini 2016. Teadusnõunikud asuvad programmi toel tööle hiljemalt 1. augustil 2016.

RITA programmi suurem eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning tõsta teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Teadusnõunike ametikohtade toetamine aitab selle eesmärgi saavutamisele otseselt kaasa.

Programmi rahastab ETAg Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Lähem info:

Liina Eek
RITA programmi juht
7 317 383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee