Algav uuring keskendub tolmeldajate hukkumise vähendamisele

Eesti Teadusagentuur kiitis programmi RITA tegevus 1 raames heaks uuringu, mis keskendub tolmeldajate hukkumise vähendamise võimalustele. Kuni kolm aastat vältavat uuringut “Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused” asub läbi viima Eesti Maaülikooli juhitud konsortsium ning selle eelarve on pea 950 000 eurot. Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Tolmeldajate, nende hulgas mesilaste ja kimalaste panus Euroopa Liidu põllumajandusse on igal aastal ligikaudu 22 miljardit eurot. Mesilastest või teistest tolmeldajatest sõltub 80 protsendi Euroopa Liidus kasvatatavate põllumajanduskultuuride saak ning enamuse looduslike õistaimede viljumine.

Probleemiks on tolmeldajate arvukuse vähenemine looduses ning mesilasperede hukkumine nii mesilates kui ka looduses üldiselt. See ohustab nii looduslike taimede paljunemist kui ka kultuurtaimede saagikust ning nendest sõltuvaid organisme ja toob sellega kaasa laialdasema elurikkuse languse.

Algava uuringu eesmärk on välja selgitada tolmeldajate (sh kodus peetavate meemesilaste ning peamiste Eestis looduslikult esinevate mesilase- ja kimalaseliikide) hukkumiseni, arvukuse vähenemiseni ja liigirikkuse languseni viivad põhjused. Teine eesmärk on välja töötada teaduslikel alustel põhinevad praktilised soovitused meetmeteks, mis võimaldaksid vähendada mesilasperede ning teiste tolmeldajate hukkumist ja säilitada ning soodustada tolmeldajate liigirikkust ja arvukust. Lisaks on uurimistöö tulemused oluline panus ka Euroopa sellekohasesse teadusuuringutesse. Uuring on tellitud koostöös Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga.

Lisainfo:

Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
telefon 731 7383
liina.eek@etag.ee
http://www.etag.ee/