Algas konkurss Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendaja ning testija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur (ETAg) kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning  testimine pilootalal“.

Uuringu peamine eesmärk on arendada mereala innovaatilisi seire-, analüüsi- ja hindamismeetodeid, et tagada EL merestrateegia ja loodusdirektiivi nõuetega kooskõlas olev mereala seisundi ja seda mõjutavate survetegurite hindamine. Lisaks soovitakse  nende uute (kaugseire) meetodite ning automaatsete mõõtmiste abil vähendada paikvaatluste ja laevatundide mahtu.

Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad vähemalt kahest erineva avaliku TA asutuse või eraõigusliku asutuse või ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna uurimisrühmast, kes on tegelenud (Lääne)mereuuringutega. Konsortsiumis osalev uurimisgrupp ei või samaaegselt sama vooru raames osaleda teise konsortsiumi koosseisus. Konsortsium peab tegema koostööd Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ning Eesti Geoloogiateenistusega (mere põhjasetete uuringute osas).

Uuringu eelarve on 947 370 eurot koos käibemaksuga. Täiendavate rahaliste vahendite lisandumisel RITA tegevuse 1 eelarvesse on Eesti Teadusagentuuril õigus projekti eelarvet suurendada kuni 1 000 000 euroni.

Konkursi taotlusvoor korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Konkursil osaleda soovivad konsortsiumid teavitavad oma osalemissoovist Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultanti Maikki Moosust, e-mail maikki.moosus@etag.ee, kes võimaldab ligipääsu ETISe taotlusvormile.

Konkurss jääb avatuks kuni 19. septembrini 2018. Soovi korral on konkursil osalevatel Konsortsiumitel võimalus kohtuda tellija esindajatega (ETAg, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja Maaeluministeerium), et rääkida läbi ettevalmistatava pakkumuse sisu. Vaata lähemat infot siit.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee