Teaduseetika

Eesti Teadusagentuur peab avalikes huvides tegutseva riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks asutatud sihtasutusena oma kohuseks järgida ja propageerida teaduseetika põhimõtteid ning edendada teaduse head tava. ETAg panustab kõigis oma tegevustes sellesse, et  teaduses osalejate tegevus ja kõik teaduses toimuv oleks usaldusväärne nii teadlaste kui kogu ühiskonna jaoks.

Hea teadustava

Eesti Teadlaste Eetikakoodeks

Singapuri deklaratsioon

European Code of Conduct for Research Integrity

Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhend

Montreali deklaratsioon teaduse usaldusväärsusest piiriüleses koostöös

Ülevaade Euroopa teaduseetika põhimõtetest

 

 

Koostöö Euroopa organisatsioonidega

Science Europe

ETAg on esindatud Science Europe Euroopa teadusuuringute usaldusväärsuse (research integrity) teemalises töörühmas. Töörühma ülesandeks oli teadvustada  ja näidata teema olulisust nii teadlaskonna kui kogu ühiskonna jaoks ning konsolideerida liikmesriikides olev kogemus ja leida koostöövõimalusi.

Töörühma ühistööna valminud dokumendid:

Seven reasons to care about integrity in research

Briefing_Paper_Research_Integrity