Avatud teadus

Avatud teaduse eesmärk

Avatud teaduse mõiste tähistab vaba juurdepääsu elektroonilisele teadusinformatsioonile, esmajoones publikatsioonidele ning teadusandmetele, mille loomise ja avaldamiseks on kasutatud avalikke vahendeid. Vabalt kättesaadav teadusinformatsioon muudab teadustöö tõhusamaks ja kiiremaks – väheneb vajadus töö dubleerimiseks, samade alusandmetega saab rohkem tulemusi ning tulemuste nähtavus ja viidatavus on sageli suurem. Andmete kättesaadavus suurendab ka teadustöö läbipaistvust ning toetab seeläbi kvaliteeti. Samavõrd oluline on ka tagasiside riigile ja ühiskonnale ning laiemad võimalused teadusteabe kasutamiseks hariduses, harrastusteaduses ning riigisektoris, kus konventsionaalsed teadusajakirjad on enamasti kättesaamatud. Avatud teaduse ideoloogial on majanduslik efekt ja innovatsiooni soodustav mõju.

2015. a moodustati Eesti Teadusagentuuri juurde avatud teaduse ekspertkomisjon, mis on koostanud avatud teaduse põhimõtete ja poliitikasoovituste dokumendi. Tegemist on valdkonna süstemaatilise käsitlusega, mis tutvustab avatud teaduse põhimõtteid, toob välja olulisemad poliitikavalikud ning võimalikud tegevused. Dokumendi eesmärk on luua ühine raamistik avatud teaduse käsitlemiseks Eestis ning aidata kaasa riikliku strateegia ja institutsionaalsete poliitikate väljakujundamisele.

 

Toimunud üritused

Seminar „Teadusandmed: kellele ja milleks?“ 17.10.2014

Seminar „Avatud teaduse poliitika arengutest Eestis“ 27.10.2015

Seminar „Avatud teadus Eestis: poliitikasoovitused ja tagasiside“ 13.05.2016

Seminar „Open Research Data – The FAIRest Data is the Future of Science“ 20.04.2017

 

Kontakt:

Priit Tamm
7300374, 5016624