Läbivad teemad

Eesti Teadusagentuuri peamine eesmärk on toetada riikliku teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonipoliitika kujundamist ning rakendamist. Teadus- ja uuendustegevuste sotsiaalne ja majanduslik mõju ning koostoime eeldab, et kõik osapooled arvestavad oma tegevustes Euroopa ja kogu maailma teadusruumis heaks kiidetud põhimõtteid:

Teaduseetika – usaldusväärsete teadusandmete garant on eetiline teadlane.

Avatud teadus – avatud juurdepääs teadusinfole suurendab teaduse ja ühiskonna sidusust, muutes seeläbi kaalukamaks teadustöö ühiskondliku ja majandusliku mõju.

Soolõime – soolõime aspekti arvestamine teadusuuringutes võimaldab välja töötada sotsiaalselt turvalisemaid ja tihti ka odavamaid lahendusi. Koos soolise aspekti arvestamisega teadustöös, sh naiste suurema kaasamisega teadustöösse ja otsustusprotsessidesse, tagab soolõime teaduse jätkusuutlikuma arengu.