Teadusharidus

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

Teadushuvihariduse, uurimusliku õppe ja LTT kirjaoskuse arengu toetamine

Tegevuse raames toetatakse õpilastele erinevate võimaluste loomist LTT-huvi süvendamiseks ja ülevalhoidmiseks. Toimuvad erinevad koolitused uurimistööde juhendajatele ja õpilasleiutajate juhendajatele , korraldatakse iga-aastane õpilaste teadusfestival nii uurimistöid tegevatele kui teadushuvihariduses osalevatele lastele ja noortele ning nende õpetajatele ja juhendajatele.

Teadushuvihariduseks nimetame eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas läbiviidavat huviharidust, mis hõlmab formaalharidusevälist tegevust kõigis selle vormides, on pikaajaline, süsteemne, juhendatud, toimub vaba tahte alusel ja mille eesmärk on tekitada huvi valdkonna vastu või omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

 TeaMe+ toetab oma tegevustega teadushuvihariduse arendamist mitmel moel:

  1. Teadushuviringide osakaalu suurendamiseks toetame näidisõppekavade välja töötamist nii alustavatele kui tegevjuhendajatele.
  2. Teadushuviringe on oluliselt vähem kui teisi huviringe, selle üks põhjus on ringijuhendajate puudus. Selleks, et valdkonda tuleks uusi tegijaid, korraldame erinevaid koolitusi ja teeme koostööd teadushuviringide juhendajate koolitusprogrammide väljatöötamisel.
  3. Teadushuvihariduse pedagoogika ja kvaliteedi arendamiseks luuakse sihtrühmapõhiseid metoodilisi materjale, mis aitavad juhendajatel mitmekesistada tegevusi, edendades õpilaste oskusi, teadmisi ja hoiakuid.
  4. Teeme koostööd 2016. aasta alguses loodud Eesti Teadushuvihariduse Liiduga, mille eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve. Täpsem info liitumise ja tegevuse kohta: teadushuvi.ee/et
  5. Koostöös Soome partneritega andsime välja raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“. Raamat käsitleb teadushuvihariduse korraldust ja pedagoogikat, samuti on sinna koondatud nii Eestis kui Soomes teadushuvihariduses tegutsevate inimeste mõtteid ja kogemusi. Raamat on mõeldud nii neile, kes alles plaanivad lastele põnevat harivat tunnivälist tegevust pakkuda, aga ka neile, kes seda juba teevad.

 

Selleks, et toetada teadushuviringide juhendajaid pakume ühe võimalusena koolitusi, kus ise teha läbi erinevaid praktilisi töid kogenud ringijuhendajate ettenäitamisel ja kuulates nende kogemusi.

Teine teadushuvihariduse teemaline koolituse sisuks oli temaatiliste teadusnädalate/-laagrite läbiviimise kogemuse jagamine järgnevatel teemadel:

  1. Maateadus ja bioloogia
  2. Keemia
  3. Kosmosetehnoloogia
  4. Füüsika

Koos tehakse läbi praktilisi ülesandeid ja arutatakse tegevusprotsesside kirjeldusi. Iga teema käsitlemiseks jagatakse koolitusmaterjal vähemalt 20 tunni ulatuses. Tegevused on praktilised, integreeritud igapäevaeluga ja välja toodud lõiming erinevate õppeainetega. Praktilised tegevused  sobivad I ja II kooliastme õpilastele.

Koolitaja on Heli Lätt, kes on korraldanud nendel teemadel laagrinädalaid Lasva vallas. Koolitus oli osalejatele tasuta.

Koolitusmaterjalid on varsti kättesaadavad:

 

Esimene teadushuviringi juhendajatele koolitus Tartus toimus 23. augustil 2016, kus tehti erinevaid praktilisi katseid. Päeva esimest osa juhendas Kaire Kivi (OÜ miniLabor) kui meisterdati 1.-3.klassi õpilaste huviringidele . Teine osa päevast oli suunatud 4.-6.klassi õpilaste juhendamisele. Seda viis läbi Peeter Sipelgas (MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis).

Koolitusmaterjalid on samuti kättesaadavad:

1.-3. klassi õpilastele

4.-6. klassi õpilastele

Huvilised saavad vaadata koolituse pilte ja tehtud töid siit  PILDID

 

2016. aasta alguses loodi Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit.

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi
ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve.

Täpsem info liitumise ja tegevuse kohta: http://www.teadushuvi.ee/et

Eesti teadushuvihariduse liit kutsub LTT vallas tegutsevaid huviringe endast märku andma ja liikmeks astuma – tutvustav artikkel Õpetajate Lehes

 

Kasulikke abimaterjale

Raamat „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“ veebist

teadusHH raamatu kaanepilt

Raamat „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest.“ valmis Eesti Teadusagentuuri ja Arenduskeskuse Opinkirjo koostööprojekti „Kvaliteetse teadushuvihariduse põhimõtete väljatöötamine Soome ja Eesti huviharidussüsteemide alusel 2015“ raames. Projekt oli suunatud teadushuviringi pedagoogika ja kvaliteedinäitajate arendamisele ning kogemuste vahetamisele Soome ja Eesti vahel.

 

 

 

 

Salme Põhikooli teadusnädala katsete e-raamat “Käed külge”

 

Sarnasel teemal:

Miks.ee Uudiskiri, jaanuar 2017 – LTT-valdkond vajab rohkem huviringe

Miks.ee Uudiskiri, november, 2016 – Esimene Teadushuvhariduse Liidu konverents

Õpetajate Leht, 7. okt,2016 – Õpilaste teadushuvi toetuseks

Sirp, 2. sept, 2016 – Huviharidus ei ole ainult soe bussipeatus

Õpetajate Leht, 20. mai, 2016 –Huvitegevus peab muutuma senisest kättesaadavamaks

Õpetajate Leht, 6.mai, 2016 –Huviharidusest ja -tegevusest muudatuste tuules

Õpetajate Leht 4.märts, 2016 – Riiklik ringiraha tuleb siiski

Miks.ee Uudiskiri, veebruar, 2016 – Teadushuviharidus vajab eelisarendamist

Õpetajate Lehes, 22. jaanuar 2016 – raamatu “Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest” tutvustus
Miks.ee Uudiskiri, 2016  raamatu “Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest” tutvustus

 

Täiendav info: Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur, tel (+372) 7300378, e-post: katrin.saart@etag.ee