Algkooliprojektide osalemine

Õpilaste Teadusfestivalil osalevad ka sel aastal oma uurimis- ja katseprojektidega 1-6. klassi õpilased.
Projekte esitlevad lapsed mõlemal festivalipäeval – 12. ja 13. aprillil.

Ootame osalema 1.-6. klassi õpilaste projekte, uurimuslikke töid vms, mille valmimise käiku ja tulemusi on võimalik esitleda stendiettekandena ja/või muude materjalidena. Tööd võivad olla valminud nii õppetunnis, huviringis kui ka väljaspool.
Esitatava töö juhendaja võib olla lisaks õpetajale ka lapsevanem, vanem õde-vend jne.

Et osaleda soovijaid on rohkem kui algkooliõpilaste festivalialale mahub, valitakse osalejad välja konkursiga, mille tähtaeg on 10. veebruar. Osalejad selguvad hiljemalt 5. märtsil.

Konkursil osalemiseks tuleb tuleb vormi kaudu (vt allapoole) esitada:
a) projekti/katse vm pealkiri (korraldajad trükivad selle stendipealsele);
b) autori(te) nimi;
c) kool ja klass;
d) autori(te) kontaktandmed;
e) juhendaja nimi ja kontaktandmed
f) projekti kirjeldus (vabas vormis, ära peaks märkima projekti eemärgi, kirjeldama töö valmimise käiku ja tulemusi;
g) märkida, kas projekti tulemusi esitletakse ka mingil muul moel peale stendi (nt mudel, prototüüp, makett vm materjalid) ja/või tehakse kohapeal tulemuste või töö käigu näitamiskes mõni katse vms.

Projektidega osalejatele on mõlemal päeval tasuta toitlustamine ning väljastpoolt Tartu linna ja maakonda tulijatele ka ööbimine.

*******

Miks osaleda teadusfestivalil?
Õpilaste teadusfestivalil oma uurimis- või katseprojekti avalikkusele tutvustamine annab algkooliõpilastele hea kogemuse ja võimaldab saada oma tööle ka külastajatelt tagasisidet. Lisaks ammutada positiivset inspiratsiooni festivalil osalevatelt parimatest õpilaste teadustööde konkursi uurimistöödest ja vestlusest nende autoritega.

Esimese aasta festivali ajal salvestasime mõned intervjuud, kus saab näha, mis katseid osalejad tegid ja/või mida uurisid:

Kui algkooliprojektide osalemise kohta küsimusi tekib, siis võtke kindlasti ühendust e-posti aadressil margit.lehis@etag.ee

Algkooliprojektiga osalemise soovi registreerimine

Kuidas festivalil oma projekti või katset esitleda?

NB! See on juhend uurimistöödega osalejatele – algkooliõpilased saavad siit lisateadmisi ja nii põhjalikku stendi nad tegema ei pea. Stendiseina mõõdud ja kasutatav lauapind on algkooliõpilastele ja vanematel osalejatel sarnane.

I Üks võimalus on poster- ehk stendiettekanne, mis on niisugune ettekande vorm, mille puhul kogu tööd puudutav informatsioon esitatakse stendina. Stend võib olla vabalt ise tehtud, st joonistatud ja kirjutatud / või osa tekstist prinditud.
NB! Stendi sisu koostamisel tuleb arvestada, et seda enamasti vaatavad inimesed, kes sinu projekti või katsega tuttavad ei ole ja peavad tööst ülevaate saama stendiga tutvudes.
Stendi vormistamine on suuresti töö autori maitseküsimus, aga stendil olevat teksti peab olema võimalik lugeda vähemalt kahe meetri kauguselt. Pealkirjad ja alapealkirjad peaksid  sisustekstist kindlasti suuremad olema.

Näiteks õpilaste teadustööde konkursi stendi soovituslik vormistus on niisugune. Algkooliõpilased nii põhjalikku stendi tegema ei pea, kirjeldus on siia lisatud taustainfo mõttes.
Stendiettekanne peab sisaldama järgmisi osi:
– Sissejuhatus (lühiülevaade taustast, miks antud uuring tehti)
– Töö eesmärgid (millistele probleemidele tööga lahendust otsitakse; hüpotees(id) või uurimisküsimus(ed), mida püütakse tõestada)
– Meetodid (uurimismeetodi, -objekti või uuritavate iseloomustus, materjali kogumise metoodika ja kriteeriumid)
– Tulemused (uurimuse põhitulemused, võimalusel viidetega graafikule ja/või joonisele. Tulemused on soovitatav esitada punktide kaupa, mitte pideva tekstina
– Järeldused või kokkuvõte tööst

Igal osalejal, ka algkoolilapsel on kasutada oma  stendi ülespanekuks:

  • Seinapind, mille üldkõrgus on 2,5 m ja laius 1 m (Tähelepanu postri valmistamisel – seinapind on vertikaalne e püstine, portree-vaates!). Seina ülemisesse ossa paigaldavad korraldajad andmed töö ja autori kohta (vt allolevat fotot). Seinapinda materjalide ülespanekuks on 90 cm (laius) ja 120 cm (kõrgus), see on A0 paberi mõõt.
  • Laud (1,2 m pikkune ja 50 cm laiune, kahe kõrvutiasuva töö autoritele kahepeale)
  • Tool igale autorile
  • Soovi korral A0 formaadis valge paber (84,1 × 118,9 cm), millele saab soovi korral oma stendi  materjalid kleepida. Seda saab kasutada juhul, kui stendi sisumaterjaid on  joonistatud või välja trükitud nt A4, A3 või mõnedele väiksematele paberitele ja tahetakse nad kohapeal mingile alusele kokku liimida.
  • vajadusel kinnitusvahendid stendi seinale ja/või aluspaberile kinnitamiseks. Aga võib ka oma liimi kaasa võtta.
IMG_6453
2015. a festivalil õpilaste teadustööde konkursi stendide paigutus (Foto: Terje Lepp)

II Teine võimalus on stendile lisaks näidata külastajatele ka projekti tegemise käigus tehtud katseid või eksperimente ja tulemusi. Sead muidugi juhul, kui neid oli ja kui neid saab näidata. Kui projekti tegemise käigus on koostatud projekti- või vaatluspäevik, siis võiks selle ka kaasa võtta.

III kolmas võimalus võib olla vabalt ka midagi muud, mille laps ise välja mõtleb!

Lisainfot võib küsida Margit Lehiselt, e-post margit.lehis@etag.ee