Konkursil osalemine

Konkursi korraldamise õiguslik alus

Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus-ja teadusministri määrus nr 3, vastu võetud 07.02.2013

2018. a projektitaotluste esitamise tähtaeg oli 5. märts (kella 23:59-ni). Tulemused kinnitatakse aprilli lõpuks.

2018. aasta konkursi osalemise tingimused

Konkursile võib taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

 • õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused;
 • üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
 • audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine (sh õppematerjalid, tele-ja raadiosaated jne);
 • populaarteaduslikud raamatud;
 • laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Konkursil ei toetata tegevusi, mille rahastus on tagatud teaduse populariseerimise avatud taotlusvooru „Teeme+“ kaudu.

Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised ja juriidilised isikud.

Taotluse esitamiseks tuleb täita osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid. Selles keskkonnas saab esitada kõik taotlusega kaasnevad dokumendid. Taotlusele eraldi vormi ei ole. Taotluses peab olema esitatud järgnev informatsioon:

 1. tegevuse eesmärk ja üksikasjalik kirjeldus, millele toetust taotletakse;
 2. tegevuse ajakava kuu täpsusega, tegevuse kestus kuni 12 kuud (tegevused peaks olema lõpetatud hiljemalt novembriks, 2019);
 3. tegevuse sihtgrupid ja nendeni jõudmise viis;
 4. tegevuse potentsiaalne mõju ühiskonnale (projekti vajalikkuse põhjendus);
 5. taotleja varasemad kogemused teaduse populariseerimisel;
 6. varem rahastatud tegevuse edasiarendusel või kordamisel põhjalik kokkuvõte eelmis(t)e tegevus(t)e kohta;
 7. tegevuse võimalikult detailne eelarve koos kulude selgitustega ja teiste võimalike toetajate panusega.

Esitatavatel projektitaotlustel omafinantseeringu nõuet ei ole,  aga kui olete samale tegevusele kusagilt mujalt finantseeringut küsinud ja/või saanud, siis see info peab kajastuma taotluses.

Rahastamisotsuse saanud projektidega sõlmib lepingud Eesti Teadusagentuur. Lepingu lisadeks on digitaalselt allkirjastatud taotlus ja aruande vorm.

Projektipartneriga sõlmitava lepingu näidis2017.

Projekti aruandlusvormi näidis  Aruande näidis

Lisainfot saab küsida:

Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)