Institutsionaalne uurimistoetus

Institutsionaalne uurimistoetus võimaldab teadus- ja arendusasutustel rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut.

Institutsionaalsed uurimistoetused eraldatakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu. Õigus institutsionaalset uurimistoetust taotleda on teadus- ja arendusasutusel, mille teadus- ja arendustegevus on taotlemise hetkel vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud.

Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

Institutsionaalse uurimistoetuse taotluste hindamise korraldab Eesti Teadusagentuur ning seda viib läbi Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu. Institutsionaalsete uurimistoetuste iga-aastase mahu kinnitab Eesti Teadusagentuuri ettepaneku alusel haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

Eesti Teadusagentuuri ülesandeks on seejärel jälgida uurimisteema täitmise edukust igal aastal teadus- ja arendusasutuse esitatud aruande põhjal.

 

Oluline: 2017. aastal toimub institutsionaalse uurimistoetuse teemade ja tuumiktaristu toetuse jätkutaotluste ja vahearuannete esitamine 1.02.-7.04.2017.

 

Kontakt

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381
5342 0639

 

Institutsionaalse uurimistoetuse 2015. aasta taotlusvoor

Instutsionaalse uurimistoetuse 2014. aasta taotlusvoor

Institutsionaalse uurimistoetuse 2013. aasta taotlusvoor

Institutsionaalse uurimistoetuse 2012. aasta taotlusvoor