ETF grandid

2007. aastast on Teadusfondi grandiprojektide informatsioon saadaval Eesti Teadusportaali kaudu.

Granditaotlusvoor

Alates 1. märtsist 2012 reorganiseeriti Eesti Teadusfond Eesti Teadusagentuuriks ja ETF granditaotlusvoore senisel kujul ja tingimustel enam ei korraldata, selle asemele tulevad personaalsed uurimistoetused. Vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele jätkuvad kõik senised grandid samadel tingimustel kuni rahastamisperioodi lõpuni, kaasa arvatud finants-, vahe- ja lõpparuannete esitamise kohustus.

Grandi taotlemise juhend 2012

Grandiprojekti eelarve eeskiri 2012

Taotluste menetlemise eeskiri

Vaiete esitamise ja lahendamise kord

 

 Finantsaruanne

Soovitused-finantsaruande esitamiseks

 

 

Vahearuanne

Mitmeaastaste grantide hoidjad esitavad igal teisel aastal sisulise vahearuande.

Vahearuandes antakse ülevaade projekti raames seni tehtud tööst, tulemustest ja projekti üldseisust. Aruandele lisatakse projekti täitmise vältel avaldatud või toimetuskolleegiumide poolt vastu võetud teadusfondi toetust märkivate teemakohaste töödeloend koos ilmumisandmetega või ajakirja/kogumiku/kirjastuse nimetusega, kuhu käsikiri on saadetud. Kui vahearuannet tähtajaks ei esitata, siis grant suletakse.

Vahearuande tekstifaili (maksimaalselt 8000 tähemärki (tühikutega)) kirjutamisel tuleb järgida järgmist struktuuri:

– projekti teema ja eesmärgid (eesmärgid peavad vastama originaaltaotluses esitatule, selgitus ja põhjendus, kui eesmärgid ei vasta taotluses esitatule);

– esialgsed tulemused eesmärkide kaupa;

– millisele taotluses püstitatud eesmärgile vastavad aruandele lisatud publikatsioonid;

– grandiprojektis osalevate kraadiõppurite (magistrandid/doktorandid) tegevus;

– grandihoidja hinnang grandi kulgemise kohta ja prognoos tulevikuks;

– prognoos projekti kestuse teise poole finantside kasutamise kohta.

 

Lõpparuanne

Lõpparuanne tuleb esitada teadusagentuurile reeglina kolme kuu jooksul pärast projekti lõppemise tähtaega. Kui mitmeaastane grandiprojekt on hindamisnõukogu otsusega suletud enne kavandatud lõpptähtaega, siis esitab grandihoidja lõpparuande grandi toetusel täidetud projektiosa kohta.

Lõpparuande koostamisel lähtutakse lõpparuande koostamise ja hindamise juhenditest.

Lõpparuanne retsenseeritakse ja seda hindab vastava eriala ekspertkomisjon ning kinnitab hindamisnõukogu.

ETF grandi lõpparuande koostamise juhend

ETF grandi lõpparuande hindamise juhend

 

ETISe vormide näidised

Lepingu näidis

Finantsaruande vormi näidis

Lõpparuande vormi näidis

Vahearuande vormi näidis