UCL SSEES

Viimati muudetud: 13.11.2015

Järeldoktori uurimistoetuse taotlemine teadustööks Inglismaal

Avatud on konkurss ühele järeldoktori uurimistoetusele Inglismaal (School of Slavonic and East European Studies, University College London (SSEES, UCL).

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember 2015.a.

SSEES külalisteadlase programmi eesmärgiks on toetada noorte doktorikraadiga teadlaste rahvusvahelist suhtlust ja mobiilsust koostöö kaudu juhtivates kõrgetasemelistes teaduslikes uurimisgruppides.

1. Teadustöö valdkond

Kõik humanitaar-ja sotsiaalteaduste valdkonnad.

2. Nõudmised taotlejale

- kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik või alaline elanik;

- kandidaat peab olema omandanud doktorikraadi mitte varem, kui viie viimase aasta jooksul enne taotluste esitamise tähtaega.

3. Periood

Järeldoktori teadusvisiidi kestuseks Inglismaal on kolm kuud ja on mõeldud toimuma perioodil veebruar – mai 2016.

4. Toetuse suurus

Kolme kuu uurimistoetus järeldoktori teadustööks SSEES-is on järgmine:

- SA Eesti Teadusagentuur katab järeldoktori elamiskulud (£1,750 kuus)  ja reisikulud (üks kord sihtkohta ja tagasi, kuni £600), kokku kuni £5,850 ulatuses;

- UCL kindlustab kohapeal järeldoktori töökoha ja kõik teadustöö läbiviimiseks vajalikud vahendid ja kulud, mis kaetakse vastavalt UCL standardsetele üldkulu hindadele.

5. Toetuse taotlemine

Uurimistoetuse taotlemiseks on vajalik esitada Eesti Teadusagentuurile järgmised dokumendid inglise keeles:

- taotlus etteantud vormil;

- taotleja CV koos publikatsioonidega (ETIS-e väljatrükk);

- taotleja SSEES-is kavandatud teadustöö kirjeldus (kuni 2 lk trükitult).

6. Toetuse määramine

Tähtajaks laekunud ja tingimusi rahuldavate taotluste põhjal teeb uurimistoetuse määramise otsuse SSEES koos Eesti Teadusagentuuriga. Eesti Teadusagentuur sõlmib järeldoktoriga teadusvisiidi kestuse ajaks lepingu, milles on fikseeritud poolte vastastikused õigused ja kohustused, samuti uurimistoetuse suurus ja väljamaksmise kord.

Taotlusvorm (SSEES) 2014
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember  2015.a

Nõutud dokumendid palun saata aadressil kadri.mager@etag.ee