TAI poliitika seire: RITA tegevus 4

 

Üldinfo

RITA tegevus 4 (edaspidi RITA 4) „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) poliitika seire“ eesmärk on analüüside ja uuringute abil jälgida TAI poliitika elluviimist ning tulemustele tuginedes anda soovitusi uute poliitikate kujundamiseks. 

Eesti Teadusagentuur koostab uuringuteemade lähteülesanded koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Analüüse ja uuringuid teevad Eesti Teadusagentuur või partnerid või partnerite konsortsium.

RITA 4 partnerid:

1. Haridus- ja Teadusministeerium (HTM)
2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM)
3. Tartu Ülikool (TÜ)
4. Tallinna Ülikool (TLÜ)
5. Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ)
6. Eesti Teaduste Akadeemia (TA)

Hindamiskriteeriumid

Uuringute tegemiseks peavad partnerid esitama taotluse, mida hinnatakse hindamiskriteeriumite  alusel. Taotlusi hindab Eesti Teadusagentuur, kaasates sõltumatuid eksperte. Uuringu viib läbi partner või partnerite konsortsium, kes kogub hindamiskriteeriumite alusel kõige enam punkte.

Kestus

RITA 4 abikõlbulikkuse periood on 01.11.2015-30.09.2022 ning selle aja jooksul viiakse läbi ligikaudu 15-20 uuringut.  

Eelarve

RITA tegevuse 4 kogueelarve on 1 800 000 eurot, millest 1 691 183 on Euroopa Liidu toetus ning 108 817 riiklik kaasfinantseering.

Eelarvest 900 000 eurot on määratud partnerite tehtavate uuringute ja analüüside rahastamiseks. Uuringu maksumused on jäänud vahemikku 20 000€ – 80 000€.

Toetuse andmise tingimused

Eesti Teadusagentuur toetab strateegilist teadus- ja arendustegevust RITA raames vastavalt haridus- ja teadusministri 27.01.2017 käskkirjale nr. 1.1-2/17/15, mis sätestab tegevuse „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)” toetuse andmise tingimused

Kontakt

Liina Eek
RITA juht
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee

Karmen Kert
RITA analüütik
730 0331
karmen.kert@etag.ee 

Rahastatud uuringud

  Uuringu teema Partner Algus Lõpp Eelarve (€) Lõpparuanne
1. Teadusaparatuuri ja -infrastruktuuride kasutamise hindamise
metoodika väljatöötamine 
01.10.2017 31.03.2018  31 404 Valmib 2018 II kvartal
2. Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis: majanduslik ja õiguslik perspektiiv 01.11.2017 31.10.2018  45 000 Valmib 2018 IV kvartal
3. ETF grantide tulemuslikkuse analüüs 01.04.2018 31.12.2018  49 000 Valmib 2018 IV kvartal
4. Avatud teadus Eestis ja Euroopas: võimalikkus ja potentsiaal erinevate sidusgruppide vaates TLÜ
TA
01.09.2016 20.12.2017  35 000 Loe siin
5. Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine 01.09.2016 31.12.2017  35 000 Loe siin 
6. Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid 15.10.2016 31.12.2017  20 000 Loe siin 
7. Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis TLÜ
TA
TTÜ
01.11.2016 31.12.2017  39 000 Tulekul
8. Euroopa Liidu tõukefondide perioodi 2007-2013 vahenditest rahastatud valdkondlike teadus- ja arendustegevuse programmide lõpphindamine
TTÜ
TLÜ
TA
01.10.2016 31.12.2017  40 000 Tulekul
9. Eesti nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade ettevõtete osalemine rahvusvahelistes väärtusahelates ja poliitikameetmed kõrgemat lisandväärtust andvate tootmisprotsesside toetamiseks
TTÜ
01.10.2016 31.12.2017  80 000 Tulekul
10. Eesti võimalused raamprogrammis: analüüs ja poliitikasoovitused
TTÜ
01.10.2016 30.10.2017  50 000 Tulekul

Varasemad TAI poliitika uuringud

Varasemalt on TAI poliitika uuringuid läbi viidud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi TIPS raames. TIPS uuringud on leitavad siit.