Eesti teadustaristu teekaart

Eesti Teadusagentuuri ülesandeks on koostada ja uuendada regulaarselt (3 aastase tsükliga) Eesti teadustaristu teekaarti, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaart on sisendiks teadustaristute investeeringuotsustele. Lisaks on ETAgi ülesandeks koordineerida teekaardi objektide ja teiste suuremahuliste teadustaristu objektide ettevalmistamist ja rakendamist ning jälgida taristuobjektide elluviimist.

Teadustaristu definitsioon

Teadustaristud on tingimused, ressursid ning nendega seotud teenused, mida teadlaskond vajab nii eesliiniteaduse mõjusaks arendamiseks EL tasandil kui ka teadmiste ülekandmiseks, vahetamiseks ning säilitamiseks; need hõlmavad peamist varustust, seadmeid, kollektsioone, arhiive ja ka struktureeritud informatsiooni, võimaldades teadustööks kasutada IKT-l põhinevaid taristuid ja teisi oma olemuselt unikaalseid taristu vorme. Teekaardi koosseisu lülitatavad infrastruktuurid võivad olla füüsilised objektid, teenust osutavad struktuurid ja liikmelisused rahvusvahelistes organisatsioonides. Nad võivad olla kas ühes kindlas kohas asuvad (single-sited, nt teleskoop, sünkrotron), hajus-struktuurid (distributed, nt biopankade võrgustik), millel võib olla keskne/ühine teenus või virtuaalsed (virtual, nt andmebaasid, arhiivid) jms, millele on võimalik juurde pääseda lõppkasutaja töökohalt.

Teekaardi eesmärk

Teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (3 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristu lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega omista objektidele tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele investeeringuotsustele.

Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi (2010) objektide loetelu, kinnitatud 17.10.2010 „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 „Teadmistepõhine Eesti““ rakendusplaani lisana Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 236.

Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi (2014) objektide loetelu, kinnitatud 03.09.2014 „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti““ rakendusplaani lisana Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 377 (sisaldab Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide loetelu, Eesti osalust Euroopa teadustöö infrastruktuuride strateegiafoorumi ESFRI nimistusse kuuluvates objektides, Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide seoseid nutika spetsialiseerumisega, pikaajalist kava riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri investeeringute eelarvestamiseks).

Eesti teadustaristu teekaardi objektid

 1. Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI)
 2. Eesti Keskkonnaobservatoorium
 3. Taimebioloogia infrastruktuur – molekulidest kõrgtehnoloogilise põllumajanduseni
 4. Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk
 5. Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)
 6. ELIXIR – Eluteaduste andmete teadustaristu
 7. Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)
 8. Eesti e-varamu ja kogude säilitamine
 9. Eesti Genoomikakeskus
 10. Eesti keeleressursside keskus
 11. Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)
 12. Nanomaterjalid – uuringud ja rakendused (NAMUR) / Nano-biotehnoloogia ja mikrofabrikatsiooni keskus
 13. Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus
 14. Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotonkiirguse allikale
 15. ESS (European Spallation Source) – Euroopa neutronkiirguse allikas
 16. Eesti osalus ESS (Euroopa Sotsiaaluuring) projektis
 17. Eesti osalus Euroopa Kosmoseagentuuris (ESA)
 18. Eesti osalus Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN)

Eesti osalemine ESFRI teekaardi objektides

 1. ELIXIR: A Distributed Infrastructure for Life-Science Information
 2. European Spallation Source ERIC
 3. BBMRI ERIC: Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure
 4. CLARIN ERIC: Common Language Resources and Technology Infrastructure
 5. ESS ERIC: European Social Survey
 6. EATRIS ERIC: European Advanced Translational Research Infrastructure for Medicine

Teadustaristu komisjon

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur juhatuse käskkirjaga nr 1-1.4/13/43 moodustati teadustaristu komisjon, mille ülesanneteks on:

 1. nõustada Sihtasutust Eesti Teadusagentuur teadustaristu-alastes küsimustes;
 2. osaleda Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamise läbiviimises;
 3. analüüsida olemasolevate teekaardi objektide tegevust ja teekaardile esitatavaid uusi taotlusi;
 4. teha Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur ettepanekud teekaardi uuendamiseks.

Kontakt:
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel: 730 0374, 5016624
e-post: priit.tamm@etag.ee