Rahastamine

ETAg rahastab riiklikult uurimis- ja mobiilsustoetusi ning rakendusuuringute läbiviimist. Teadustöö tegemiseks on võimalik toetust saada ka läbi kaasfinantseerimise ja välisrahastusprogrammide.

Suurimad rahastamisinstrumendid, mille eest Eesti Teadusagentuur vastutab, on institutsionaalne uurimistoetus ja personaalne uurimistoetus. Institutsionaalne uurimistoetus võimaldab teadus- ja arendusasutustel rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevust ning ajakohastada ja ülal pidada selleks vajalikku taristut. Personaalne uurimistoetus on isikute või uurimisrühmade teadustegevuseks eraldatav toetus.

Järeldoktorite teadustöö rahastamine toimub mitme programmi raames nagu teadlasmobiilsuse programm Mobilitas (2008-2015) Mobilitas Pluss  (2014–2020) ning programm ERMOS (2010-2015). Mobilitast rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning ERMOSt kaasrahastab Euroopa Liit COFUND skeemi raames.

Eesti Teadusagentuur rahastab Mobilitas programmi raames ka tippteadlasi, kes on tulnud välismaalt tööle Eesti teadus- ja arendusasutusse, et luua siin oma uurimisgrupp ühes TA&I strateegia eelisarendatavatest valdkondadest.

Rahvusvahelise koostöö projekte rahastab Eesti Teadusagentuur kas bilateraalsete (PARROT programm Prantsusmaaga, memorandumid Venemaa Humanitaarteaduste Fondi ja USA Civilian Research and Development Foundationiga) või üle-euroopaliste initsiatiivide (EUROCORES, ERA-NET, ARTEMIS, EMBO) raames.

Riikidevahelised koostööprogrammid pakuvad erinevaid võimalusi teaduskoostöö rahastamiseks. Nii pakub Parrot’ programm reisigrante koostööks Prantsuse teadlastega, järeldoktori grante pakuvad nii Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (JSPS) kui University College London (UCL SSEES).

Rakendusuuringute toetusi rahastab Eesti Teadusagentuur kahe toetusmeetme abil. RITA programmist toetame Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist, et suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. NUTIKAS ehk nutika spetsilaiseerumise kasvuvaldkondade rakendusuuringute toetus aitab ettevõtetel tellida vastavaid uuringuid ja tootearendusprojekte avalikelt teadus- ja arendusasutustelt.