Otsime videofilmi tegijat

Lugupeetud pakkuja,

Sihtasutus Eesti Teadusagentuuri algatus Research in Estonia (www.researchinestonia.eu) kutsub Teid esitama pakkumust välissihtrühmale (eelkõige välisinvestorile, aga ka välisteadlastele ja – tudengitele) suunatud Eesti tervisetehnoloogiate teadust (health technologies) ja e-Tervist (e-health) tutvustava ingliskeelse animeeritud video (edaspidi video) väljatöötamiseks ja tootmiseks. Kutsele on lisatud mõned võtmesõnad ja ideed, mis abistavad kontseptsioonilise ettepaneku loomisel. Need on kätte saadavad siin: lisamaterjal video hinnapäringule

Eesmärk, taust ja oodatav tulemus

Eesmärgiks on leida koostööpartner, kes loob koostöös tellijaga video lõpliku kontseptsiooni ning toodab video.

Videot kasutatakse erinevatel messidel, koostööpartnerite kodulehtedel, ühismeedias ja muudes võimalikes kohtades Eesti tervisetehnoloogiate valdkonna ja e-Tervise rahvusvaheliseks tutvustamiseks. Video peaks kandma endast sõnumit sellest, et Eesti on tugev teadusriik, mis on alustalaks siin väljatöötatud tervisetehnoloogia valdkonna rakendustele ja teenustele.

Meie eesmärgiks on meelitada teadusmahukaid ettevõtteid investeerima tervisetehnoloogiate valdkonda. Riiklikult toetab seda olemasolev know-how (kogemus), tugev valdkondlik teadus, nutikad ja koostöövalmid teadlased, hea infrastruktuur, madal bürokraatia, avatud ja digitaalne ühiskond, tugev õpe (järelkasv) selles valdkonnas.

Oodatavaks tulemuseks on kvaliteetne videomaterjal, mis on sotsiaalmeedias ja veebis hõlpsalt jagatav ja atraktiivne ning mis aitab kirjeldatud sõnumit kanda.

Tehniline kirjeldus:

 1. Video maksimaalne pikkus on 1 min.
 2. Video on välja töötatud inglise keeles (nii tekst videos, kui peale loetud tekst), lisatud on ka subtiitrid. Video peab toimima nii koos heliga, kui ilma helita – st ainult pildikeele abil peab sõnum olema selge.
 3. Videos peab kasutama animatsioone ja see peab visuaalselt vastama Eesti brändile nõuetele (https://brand.estonia.ee/visual/screen-layout/video/).
 4. Video peaks oma emotsioonilt olema julge, hoogne, positiivne.
 5. Video formaat ja maht peavad võimaldama nende esitamist erinevatel veebilehtedel.
 6. Video peab kajastama tellija poolt edastatud kohustuslikke struktuuritoetuste teavituslogosid ning –tekste.
 7. Töövõtja loovutab tellijale piiramatu varaliste õiguste teostamise ainuõiguse, sh õiguse:
  1. teostada ja kasutada mistahes viisil kõiki teenuse osutamise tulemusena tekkinud varalisi õigusi töö suhtes tähtajatult ja kogu maailma territooriumil;
  2. reprodutseerida, esitada ja levitada lepingu alusel valminud töid piiramatult, sh õiguse tööd avalikult esitada;
  3. teha valminud töö üldsusele kättesaadavaks.

Nõuded pakkumusele ja pakkumuse dokumendid:

 1. Pakkumuse eeldatav maksumus on kuni 2000€ koos käibemaksuga.
 2. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
 3. Pakkumus peab sisaldama esmast Pakkuja poolset kontseptsiooni ning kirjeldust tööprotsessi juhtimisest ja ajakavast, mis on koostatud arvestusega, et tööd peavad olema teostatud ja üle antud hiljemalt 20. aprilliks 2017.
 4. Pakkumuses peab olema välja toodud vähemalt üks näide varasemalt teostatud töödest (link videole), mis on potentsiaalselt sarnane tellitavale tööle.
 5. Pakkumus peab olema esitatud hiljemalt kolmapäeval 22. märtsil. Töö algaks koheselt pärast pakkumuse tellijapoolset sobilikuks kinnitamist.

Valiku kriteeriumiteks on parim hinna ja kvaliteedi suhe osakaaludega hind 40% ja kontseptsioon 60%.

Tellija jäätab endale õiguse kõigi pakkumuste tagasilükkamiseks kui pakkumused ületavad eelarvet, kontseptsioonid ei vasta ootustele või kui muutuvad asjaolud.

Video tellitakse SA Eesti Teadusagentuuri algatuse Research in Estonia poolt Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Pakkumused palume saata Research in Estonia turundusjuhile:

Liis Livin

Liis.Livin@etag.ee

+372 55527 605