Õigusteaduse sihtevalveerimise raport rõhutab suurema koostöö vajadust ülikoolide vahel

5. juunil 2015 kell 14 toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti õigusteaduste 2014. aasta sihtevalveerimise raporti  esitlus. Hindamisraportit tutvustab hindamiskomisjoni esimees, Sussexi ülikooli professor Stephen Shute. Raporti esitlusele järgneb diskussioon, mida juhib Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Õigusteaduse evalveerimine vältas aasta ja selle jooksul hindas rahvusvaheline komisjon õigusteaduste alast teadus-ja arendustegevust Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Valminud raportis soovitab rahvusvaheline hindamiskomisjon välja töötada riiklik strateegia Eesti ühiskonna vajadustele vastava õigusteaduse ja õigusteaduse alase õppetöö korraldamiseks siinsetes ülikoolides. Komisjoni hinnangul on Eestis ruumi kahele teadusmahukale ülikoolile, kus tegeletakse õigusteaduse alase õppe- ja teadustööga. Raportis juhitakse tähelepanu, et meie ülikoolid peaksid tegema oluliselt rohkem koostööd nii teaduse ja doktoriõppe valdkonnas kui ka erasektoriga.

Raporti tutvustusele järgneb tehtud ettepanekute läbitöötamine ülikoolides ja Haridus-ja Teadusministeeriumis.

Sihtevalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mida korraldatakse teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks. Evalveerimise teema, osalejad, läbiviijad ja täpsema korralduse kinnitab haridus- ja teadusminister. Sihtevalveerimisel osalevad teadus- ja arendusasutused, mille tegevust on hindamisele eelnenud aastal finantseeritud riigieelarvest.

Rohkem evalveerimisest ja raportist:

http://www.etag.ee/analuus/teadus-ja-arendustegevuse-evalveerimine/sihtevalveerimine/

 

Lisainfo raporti esitluse kohta Maarja-Liisa Kärp, tel 731 7346, e-post maarja-liisa.karp@etag.ee