NUTIKAS toetusmeetme teine taotlusvoor annab rohkem raha ettevõtte käsutusse

Alates 23. jaanuarist pakuvad sihtasutus Archimedes ja Eesti Teadusagentuur taas ettevõtetele toetust teadusasutustelt rakendusuuringute või tootearendusprojektide tellimiseks.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme (NUTIKAS) eesmärk on kaasata teadlasi ettevõtete rakendusuuringutesse ning ühtlasi tuua rohkem eraraha teadus- ja arendustegevusse. Alanud teises taotlusvoorus pööratakse varasemast rohkem tähelepanu kulutustele, mida tehakse teadusasutuselt tellitava arendusprojekti elluviimiseks ettevõtte sees.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand märkis, et NUTIKAS toetusmeede on muudetud ettevõtetele märksa atraktiivsemaks. „Anname ettevõtetele rohkem vabadust ja võimalusi toetussummade kasutamisel, et suurendada nende huvi teadlastelt rakendusuuringute ja tootearendusprojektide tellimise vastu. Erasektori tellimusel või ettevõtetega koostöös toimuva teadus- ja arendustegevuse soodustamine on ühe eesmärgina toodud välja ka valitsuse tegevusprogrammis.“

Toetussumma ühe projekti kohta on 20 tuhat kuni 2 miljonit eurot. Sellest vähemalt 80 protsenti peab moodustama teadusasutuselt tellitav rakendusuuring või tootearendus. Kuni 20 protsenti toetuse summast on aga lubatud kasutada nende kulude katteks, mis tehakse projektiga seonduvalt ettevõtte sees. Võrreldes esimese taotlusvooruga on laienenud abikõlbulike kulude ring ning on suurenenud nende kulude osakaal.

NUTIKAS toetuse määr on 25-70 protsenti projekti abikõlbulike kulude maksumusest. Täpne ulatus sõltub ettevõtte suurusest ja sellest, kas tellitav projekt on rakendusuuring või tootearendus.

 

Vooru lõpuni üheksa miljonit eurot

Taotlusi saavad esitada Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, kes võivad kaasata projekti tulemustest  huvitatud partnereid. Taotlemine toimub elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS). Taotlusvooru eelarve on üheksa miljonit eurot. Taotlusvoor kestab kuni 20.12.2017 või eelarvemahu täitumiseni.

Toetustingimusi tutvustatakse lähemalt infopäevadel 30.01.17 Tartus ja 31.01.17 Tallinnas. Infopäevadele saab eelnevalt registreeruda kuni 29. jaanuarini või kohtade täitumiseni siin.

„Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusmeede, mille eesmärk on soodustada koostööd ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahel, suunates teadusasutusi rohkem arendama ka ettevõtetele olulisi valdkondi. Aastani 2022 on toetusmeetmes kasutamiseks 26,6 miljonit eurot. Raha selleks tuleb Euroopa Regionaalarengufondist ja Eesti riigilt.

 

Lisainfo:

 

Kontakt:

Tea Tassa – SA Archimedes meetmehoidja, tel 730 0396, tea.tassa@archimedes.ee

Viktor Muuli  – ETAg, nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, 730 0325, viktor.muuli@etag.ee

Krista Aru: „Teaduse tegemiseks on vaja rõõmu ja julgust!“

õpilased_tervitavad_žyriid_Martin_Dremljuga foto
Martin Dremljuga foto teadusfestivali avamiselt

Täna, 28.aprillil kell 11 kuulutati Tallinnas Kultuurikatlas avatuks II Õpilaste teadusfestival, kus on koos parimad uurimistööde tegijad üle Eesti. Õpilaste teadustööde konkursi hindamiskomisjoni esimees Krista Aru  ütles noori uurijaid tervitades, et nemad on meie teaduse tulevik ning soovis neile rõõmsat meelt, püsivust ja julgust, sest teadustööks on vaja väga suurt rõõmu ja palju julgust.

28.-29. aprillini Tallinnas Kultuurikatlas toimuval Õpilaste teadusfestivalil tutvustatakse ja tunnustatakse kooliõpilaste uurimistöid. Õpilasteaduse aasta tähtsündmusele on tulemas enam kui 1500 külastajat. Pääs teadusfestivalile on prii ja oodatud kõik huvilised.

Kultuurikatlas toimuval üritusel tutvustavad oma uurimistöid õpilaste teadustööde riikliku konkursi 99 parimat, kelle hulgast selguvad 29. aprillil riiklike preemiate ja eriauhindade saajad. Kirev festivaliprogramm pakub vaheldusrikast koolivälist õpet. On põnevaid etteasteid, mänge ja katseid, esinevad teadusteatrid, osaleda saab töötubades ja nautida suure lava programmi. Oma esimesi teadusprojekte tutvustavad algkooliõpilased. Külastajatelgi on võimalus sõna sekka öelda ja valida publikupreemia saajaks põnevaim riikliku konkursi töö ning kõige enam meeldinud algkooli projekt. Festivalipäevade juht on Marek Sadam.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk ütles üritust kommenteerides, et teadusfestival avab kõigile võimaluse tutvuda sellega, mida noored uurivad: „Uurimistööd peegeldavad küll õpilaste endi huvisid, aga samas ka ühiskonnas toimuvaid arenguid, mis lõpptulemusena puudutavad meid kõiki. Paljud tööd viitavad noorte seas levinud probleemidele – näiteks toitumishäired, alkoholi mõju, välismaal töötavad vanemad jms, teisalt on näha, et meedias enam kajastust leidnud teemad hakkavad noorigi enam huvitama. Nii kasvas sel aastal märkimisväärselt kosmose ja kaugseirega seotud tööde hulk“ rääkis Terje Tuisk.

Teadusfestival toimub 28. aprillil kl 11.00-17.30 ja 29. aprillil kl 10.00-13.00. Riikliku konkursi võitjate autasustamine algab 29. aprillil kl 14.15, preemiad annab üle haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Festivali kohta leiab täiendavat infot teadusagentuuri kodulehelt.

Õpilaste teadustööde riiklikust konkursist

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet, tunnustada uurimistööga tegelevaid noori ja nende juhendajaid ning pakkuda neile lisamotivatsiooni. Uurimistöö või praktilise töö koostamine on Eestis põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks.

15. korda toimuvale konkursile esitati sel aastal 159 tööd 65 koolist, lõppvooru pääsesid 43 kooli õpilased. Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot ja riiklike preemiatega tunnustatakse nii tööde autoreid kui nende juhendajaid. Konkursil valitakse Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning USAs toimuvale maailma suurimale õpilaste teadusprojektide konkursile Intel ISEF. Oma lemmiku saavad esmakordselt valida ka teadusfestivali külastajad. Kõikide lõppvooru jõudnud tööde nimekirjaga saab tutvuda teadusagentuuri veebilehel.

Korraldab Eesti Teadusagentuur.

Õpilaste teadusfestivali toimumist finantseeritakse Euroopa Regionaalfondist TeaMe+ tegevustest.

Õpilaste teadusfestivali lisainfo:
Margit Lehis, konkursi peakorraldaja, tel 520 320 70, margit.lehis@etag.ee

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi lisainfo:

Kaili Kaseorg-Cremona, konkursside koordinaator, tel 580 50 869, kaili.kaseorg@etag.ee

ERA-CVD ühiskonkurss teemal “Mechanisms of early atherosclerosis and/or plaque instability in Coronary Artery Disease” on avatud

ERA-CVD  (ERA-Net on Cardiovascular Diseases) on projekt, mille eesmärgiks on soodustada ja laiendada rahvusvahelist kardiovaskulaarsete haiguste teemalist teaduskoostööd Euroopa riikide vahel.

Projekti raames on nüüd välja kuulutatud teine ühiskonkurss (JTC 2017), kus osaleb 17 teadust rahastavat organisatsiooni 16-lt maalt.

Ühiskonkursile esitatavad taotlused teemal Coronary Artery Disease (CAD) peavad katma vähemalt ühe järgnevatest alateemadest:

 • Exploration of mechanisms leading to plaque instability
 • Improvement of  imaging  techniques  as  well  as  validation  of  biomarkers (genetic, epigenetic,   lipidomic,   proteomic,   metabolomics,   microbiota), leading   to   earlier recognition  of risk  and/or  protective 

Lisaks peaks igas taotluses arvesse olema võetud interdistsiplinaarsust, soolist tasakaalu ja rahvusvahelist haaret.

Taotluse esitamisel tuleb meeles pidada, et iga teadlane võib olla nimetatud ainult ühes taotluses ning et taotluses peab olema minimaalselt 3 ja maksimaalselt 5 taotlejat, kes esindavad vähemalt 3 erinevat konkursil osalevat maad. Juhul, kui taotlusesse on kaasatud partnerid Eestist, Lätist, Poolast, Rumeeniast, Slovakkiast ja Türgist, võib taotluses olla kuni 6 partnerit.

Taotlused tuleb esitada läbi elektroonilise taotlussüsteemi https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2017

Konkurss on kaheetapiline ning eeltaotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017 kell 16:00 CET.

Eesti teadusgruppide toetused makstakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja mida rahastatakse refinantseerimise põhimõttel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Maksimaalne projekti toetus on kuni 150 000 eurot. Kõik hüvitatavad kulud peavad olema vastavuses programmi Mobilitas Pluss toetuse andmise tingimustes toodud abikõlblikkuse nõuetega ning ühendmääruses sätestatuga.

 

Info ühiskonkursi kohta: Margit Suuroja; Tel 731 7361 ja  5564 0548;  E-post: margit.suuroja@etag.ee
Info programmi Mobilitas Plus ja projekti eelarve koostamise küsimustes: Margus Harak; Tel 731 7343; E-post: margus.harak@etag.ee

Rohkem infot ERA-CVD kodulehelt http://www.era-cvd.eu/286.php

Kutse Õpilaste teadusfestivali toitlustamise hinnapakkumisele!

Palume hinna- ja menüüpakkumist õpilaste teadusfestivali (ÕTF 2017) osalejate toitlustamiseks. Pakkumuses tooge eraldi välja toitude hinnad ja kaalud, et pakutavat oleks võimalik võrrelda. Pakkumuste esitamise viimane päev on 31. jaanuar.
Pakkumused tuleb saata e-posti aadressile margit.lehis@etag.ee

 Festivali toimumise aeg:

27.-28. aprill 2017

Toimumiskohad: Tallinna Lauluväljak ja Energia avastuskeskus (Põhja pst 29, Tallinn). Välistatud ei ole, et Energia avastuskeskuse asemel korraldame vastuvõtu kusagil mujal, aga menüüsoov jääb samaks, ilmselt ka mööblivajadus.

Festivali toitlustusala on lauluväljaku 3. korrusel, klaassaali kohal asuval rõdul.
Mööblit cateringi jaoks (ka laudlinu jm vajalikku) korraldajad lauluväljakult küsinud ei ole, selle peab toitlustaja ise kaasa võtma või Lauluväljakuga sel teemal otse suhtlema.

NELJAPÄEV, 27. APRILL

 1. Kell 10-17.30
  Värskenduspaus. Osalejaid: 250
  Festivali toitlustusala. Sissepääs toitlustusalale kaelakaardiga.

Puuvili, köögivili, magusad ja soolased küpsised. Tavaline mullita kannuvesi (võib olla lisatud midagi maitseks), tee, kohv.

 1. Kell 10-17.30
  Žürii tööruum. Osalejaid 20.
  Sissepääs ruumi žürii kaelakaardiga.

Puuvili, köögivili, magusad ja soolased küpsised. Tavaline mullita kannuvesi (võib olla lisatud midagi maitseks), tee, kohv.

 1. Kell 13-14

Lõunasöök. Osalejaid 250
Festivali toitlustusala.
Sissepääs toitlustusalale kaelakaardiga.

Supivalik, vähemalt kolm erinevat suppi, sh üks taimetoitlastele.
Leib, sai, soolane pirukas (kahte sorti, sh üks ilma lihata).
Magustoit või magus saiake (palun näidake kummagi hind eraldi).

 

 1. Kell 13-14

Lõunasöök

Žürii tööruum. Osalejaid 20.
Sissepääs žürii kaelakaardiga.

Supivalik, vähemalt kolm erinevat suppi, sh üks taimetoitlastele.
Leib, sai, soolane pirukas (kahte sorti, sh üks ilma lihata).
Magustoit või magus saiake (palun näidake kummagi hind eraldi)

 1. Kell 19:30
  Pidulik konverentsivastuvõtt.
  Energiakeskus, Põhja pst 29 (asukoht võib muutuda).
  Osalejaid 200

Alkoholivaba tervitusjook
Suupiste- ja salativalik
Puu- ja köögiviljad
Tort
Kohv/tee
Kannuvesi, mahl

 REEDE, 28. APRILL

 1. Kell 10-13.00
  Värskenduspaus. Osalejaid: 230
  Festivali toitlustusala. Sissepääs toitlustusalale kaelakaardiga.

Puuvili, köögivili, magusad ja soolased küpsised. Tavaline mullita kannuvesi (võib olla lisatud midagi maitseks), tee, kohv.

 1. Kell 13-14
  Lõunasöök. Osalejaid 230
  Festivali toitlustusala.
  Sissepääs toitlustusalale kaelakaardiga.

Supivalik, vähemalt kolm erinevat suppi, sh üks taimetoitlastele.
Leib, sai, soolane pirukas (kahte sorti, sh üks ilma lihata).
Magustoit või magus saiake (palun näidake kummagi hind eraldi).

Täiendavate küsimuste korral võtke kindlasti ühendust aadressil margit.lehis@etag.ee või tel 730 0335, 520 3270 – Margit Lehis, ÕTF 2017 projektijuht, Eesti teadusagentuur

 

Õpilaste uurimistööd on oodatud riiklikule konkursile

Kutsume õpilasi esitama oma uurimistööd 2017. aasta õpilaste teadustööde riiklikule konkursile! Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märtsil 2017.

Konkursi lõppvoor, kuhu kutsutakse kuni 100 parima töö autorid oma töid stendiettekannetena esitlema ja konkursi auhindade kätteandmine toimuvad Õpilaste teadusfestivalil 27.-28. aprillil 2017. a Tallinna lauluväljakul. Preemiasaajad kuulutatakse välja festivali teisel päeval 28. aprillil. Preemiafond on 11 400 eurot.

Auhinnad

Konkursile saabunud töid hinnatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Lisaks õpilaste preemiatele on  rahalised auhinnad on ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teadusmessile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Lisaks ka osalemine noorte teadusnädalal Londonis, noorte teaduslaagris Šveitsi alpides ja Šveitsi talendifoorumil.

Eriauhindu andsid eelmise aasta konkursil välja enam kui 20 asutust: Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Energia, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Ornitoloogiaühing, Tallinna loomaaed, Tartu Observatoorium, Teaduskeskus AHHAA, Tervise Arengu Instituut, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Loodus, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Tervishoiu Muuseum, Energia Avastuskeskus, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Psühholoogide Liit jt.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta saab Eesti Teadusagentuuri veebilehelt:

http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss

Konkursitööde esitamise keskkond on avatud aadressil www.etag.ee/konkursid

Millistest konkurssidest saab veel osa võtta?

Oma uurimistöid saavad juba konkursikeskkonna (www.etag.ee/konkursid) kaudu esitada ka need õpilased, kes võtavad osa Tartu Keskkonnahariduse Keskuse keskkonna-alaste uurimistööde konkursist (tööde esitamine kuni 20. veebruarini), lisainfo:  http://www.tartuloodusmaja.ee/ET/uldinfo/uudised/uurimust%C3%B6%C3%B6de-konkurss/

 

Lisainfo:

Kaili Kaseorg-Cremona

konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
www.etag.ee
tel 5805 0869

 

Ministeeriumid otsivad rakendusuuringutega lahendusi Eesti elu kitsaskohtadele

Kuidas teha kindlaks täpne ajahetk, mil sõidukiroolist tabatud joobes juht alustas alkoholi tarbimist? Millised väljavaated on Eesti postivõrgu töö paremaks korraldamiseks? Kuidas tagada ravikindlustuseta inimestele ravikindlustuskaitse? Need on vaid mõned näited probleemidest, mille lahendamiseks on üheksa ministeeriumi tellimas rakendusuuringuid, et lähtuda vastavate poliitikate kujundamisel teaduspõhistest tulemustest. Uuringute eelarve on 535 000 eurot. Sellest poole katavad ministeeriumid ise, teine pool tuleb Eesti Teadusagentuuri teadmistepõhist poliitikakujundamist toetava programmi (RITA) eelarvest.

Toetatavad 10 uuringuprojekti valis välja 9. jaanuaril kogunenud ministeeriumite teadusnõunikest koosnev hindamispaneel. Tegemist oli järjekorras juba kolmanda taotlusvooruga, mille käigus esitavad ministeeriumid Eesti Teadusagentuurile kaasrahastamiseks uuringuettepanekuid, mille tulemused võiks olla abiks poliitikakujundamiseks oluliste otsuste langetamisel.

Ministeeriumite koostöö kasvab

„Seekordses voorus rahastatakse ka mitme ministeeriumi ühiseid huve katvaid projekte. Näiteks uurivad kultuuriministeerium ja sotsiaalministeerium koos muu emakeelega inimeste eesti keele õppe korraldamise võimalusi. Kaitseministeerium ja siseministeerium on aga huvitatud kriisiolukordade tarbeks riigi kasutuses olevate vajalike tagavarade õiguslikust analüüsist,“ tõi RITA programmi juht Liina Eek näiteid koostööst.

Esimene samalaadne taotlusvoor toimus mullu suvel. Eesti Teadusagentuur on RITA programmi vahenditest toetanud sel moel senini 24 poliitikakujundamiseks olulise rakendusuuringu tellimist. Mitmed neist on leitavad juba ka Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

RITA programmi eesmärk on suurendada teadus- ja tõenduspõhisust riigi otsustusprotsessides. See aitab kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks  ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Kontakt:

Liina Eek
RITA programmi juht, ETAg
telefon 731 7383, 53001912,

Euroopa Tehnoloogia ja Innovatsiooniplatvorm otsib eksperte

Euroopa Tehnoloogia ja Innovatsiooniplatvorm “Smart Networks for Energy Transition” (ETIP SNET) otsib eksperte.
Kandideerimistähtaeg on 20.01.2017
Täpsem info aadressil  http://etip-snet.eu/21-december-2016.html

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris
Maria Habicht
maria.habicht@etag.ee

Kutse toitlustuspartneri hankes osalemiseks

Eesti Teadusagentuur koostöös Euroopa Komisjoniga korraldab 22.-27.09.2017 Tallinnas Euroopa noorte teadlaste konkurssi (EUCYS). Ootame teie pakkumust EUCYS õhtusöökide ja vastuvõttude toitlustamiseks.

NB! Pakkumused palume esitada vastavalt EUCYS catering pakkumisele 12.01 e-posti aadressil liina.raju@etag.ee.

 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.01.2017

Lisainfo:

Liina Raju
EUCYS 2017 projektijuht
Tel: 53 499 250

Haarav teadusvõistlus „Rakett 69“ stardib seitsmendat korda

Populaarse noorte teadusvõistluse „Rakett 69“ seitsmenda hooaja  avasaade läheb ETV-s eetrisse reedel, 13. jaanuaril. Edaspidi saabki tänavusele nutikale pardameeskonnale kaasa elada reedeti kell 20.30. Alates sellest hooajast on saade täismahus vaadatav ka Delfis.

Saatesarja logo
Saatesarja logo

Avasaates näeme, kuidas Tartusse, Ahhaa-keskusesse on kogunenud ligi sadakond noort, kellest vaid 30 pääseb läbi kohtunike karmi sõela edasi Teaduslabürinti, kus tuleb lahendada ülimat nutti nõudvaid ülesandeid. Ainult 15 neist andekatest saavad edasi Raketi pardale.  Esimest jõuproovi hindavad kohtunikud doktorant Riin Tamm, PhD Mart Noorma ja peakohtunik-saatejuht MSc Aigar Vaigu.

Sel, nagu ka eelnevatel aastatel, on Eesti Teadusagentuuri poolt võitjale peaauhinnaks 10 tuhande euro suurune stipendium, mis antakse üle teadusvõistluse finaalsaates 5. mail.

Saatesarja eesmärk on ergutada ja suunata noorte uudishimu, tõsta teadlikkust teaduse ja tehnoloogia rollist meie igapäevaelus ja Eesti teadlaste ja inseneride panusest teaduse ja tehnoloogia arengusse üldiselt.

Telesaated valmivad Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise TeaMe+ programmi raames Euroopa Regionaalfondi toel.

 Vaata ka avasaate tutvustust

 

Lisainformatsioon:

Margit Meiesaar, tel 55649214, e-post  margit.meiesaar@etag.ee; SA Eesti Teadusagentuur

Kaspar Kaljas 55664877, OÜ Vesilind (Rakett69)

 

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

Noored leiutasid sel aastal talvekoolis lahendusi toiduga seotud probleemidele

Reedel lõppes Tartus 4. jaanuaril alanud noorte leiutajate talvekool 2016. aasta õpilasleiutajate riikliku konkursi ja Eesti Rahvusringhäälingu konkursi „Eesti otsib leiutajat!“ neljanda kuni üheksanda klassi parimatele.

Kolme päeva jooksul tutvusid noored leiutamise abc-ga alates probleemi leidmisest, sihtgrupi määratlemisest ja lahendusideede väljamõtlemisest kuni valmis toote ja turundamiseni. Praktiliste ülesannete käigus kogeti, kui oluline on toote sünni juures meeskonnatöö oskus ning missugune on selles protsessis disaineri, inseneri ja turundaja roll. Talvekooli lõpuks valmis igal meeskonnal ka oma toote ideest mudel.

Selle aasta laagri läbivaks teemaks oli toiduga seotud teadus ja tehnoloogia. Talvekoolis osalejad otsisid ajakirjandusest selle valdkonnaga seotud probleeme ning leiutasid neile lahendusi. Teise laagripäeva lõpuks valmisid mudelid, mis lahendavad näiteks puuviljade saastumise probleemi, vähendavad liigse suhkrusisaldusega toodetes suhkru kogust ning aitavad vajadusega toitu kiirelt ja mugavalt hapendada jne.

Rakenduspõhiseid taustateadmisi käisid noored esimesel laagriõhtul kogumas Eesti Maaülikooli mikromeiereis, kus valmistati jäätist ja prooviti toidu vaakumisse pakendamist ning tutvuti meiereis tehtavaga laiemalt. Traditsiooniline külaskäik toimus ka öisesse Ahhaasse. Teise päeva õhtukülaline oli Tallinna Tehnikaülikooli Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadlane Kristel Vene, kes andis ülevaate toiduainete tehnoloogiast laiemalt ning juhendas lõhnade töötuba.

Talvekooli jooksul meeskonnatöödena valminud ideede mudeleid tutvustasid noored leiutajad reedel, 6. detsembril kell 12 Tartu Kunstikooli ruumides. Esitlusele olid oodatud osalejate pereliikmed ja kõik teised huvilised. Õpilasi juhendasid talvekoolis noored insenerid, tootedisainerid ja turundusspetsialistid.

Seekordne noorte leiutajate talvekool toimus üheksandat korda, seda korraldab Eesti Teadusagentuur ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Margit Lehis, tel 520 3270;  e-post margit.lehis@etag.ee

 

Konkurss maapõueressursse käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine“. Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Uuringu eesmärk on tuvastada maapõueressursside ning teisese toorme otstarbekaid ning innovaatilisi kasutus- ja töötlemisvõimalusi. Saadud tulemused võimaldavad teha otsuseid konkreetse maapõueressursi või teisese toorme kasutamiseks ning sellega seoses investeeringute ja töökohtade loomiseks. Lähteülesandega saab tutvuda SIIN.

Uuringut ootame läbi viima eri teadus- ja arendusasutuste konsortsiume, kes esitavad pärast lähteülesandega tutvumist oma uuringuettepaneku. Konsortsiumitel, kes soovivad konkursil osaleda, tuleb endast teada anda Eesti Teadusagentuuri RITA programmi juhile, Liina Eekile (liina.eek@etag.ee). Seejärel avame neile Eesti teadusinfosüsteemis ETIS ligipääsu vastavale taotlusvormile. Vorm tuleb täita inglise keeles.

Konkurss jääb avatuks kaheks kuuks, kuni 28.02.2017. Uuringu läbiviimisest huvitatud konsortsiumil on võimalus 30 päeva jooksul pärast konkursi avamist kohtuda tellijatega (Eesti Teadusagentuur, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium), et arutada, kas koostatav uuringuettepanek on kooskõlas tellija ootustega.

Rohkem infot siin.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee

Rõõmsaid pühi ja head uut koostööaastat!

Jõulukaart Pälkapikusussilambiga

Euroopa Ühisalgatuste Keskus (JRC) kuulutas välja koostööpartnerluse doktoriõppe programmi

Teaduse ja poliitika vahelise koostöö suurendamiseks kuulutas Euroopa Ühisalgatuste Keskus (JRC) koostöös ELi liikmesriikide ja assotsieerunud riikide ülikoolidega välja uue Koostööpartnerluse doktoriõppe programmi (Collaborative Doctoral Partnership=CDP).

Partnerlus pakub võimalusi doktorantidele, kes on  keskendunud eelkõige poliitika kujundamise alastele uuringutele.

 1. detsembril 2016 alanud pilootfaasis kuulutati välja kuus temaatilist valdkonda:

  – energia ja transpordi modelleerimine
  – mulla ja maakasutuse muutumine
  – biomajandus ja metsandus
  – masinõpe
  – genoomika ja bioinformaatika
  – tuumarajatiste tegevuse lõpetamine ja jäätmekäitlus.

Kandideerimistähtaeg on 15. märts 2017.

Täiendav informatsioon taotluse kohta on kättesaadav:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships
Lisainfo:
Ülle Must
ulle.must@etag.ee
Euroopa Ühisalgatuste Keskuse kontakt Eestis

Kutse hankes osalemiseks

Kutsume teid osalema hankes „Kohanemisprogrammi teadusmooduli e-õpiobjektid“.

Soovime leida koostööpartneri, kes töötab välja e-õpiobjektide detailse lähteülesande ja e-õpiobjektid, mis täiendavad kohanemisprogrammi teadusmooduli koolitusmaterjale.

Ootame teie pakkumust Eestis töötavate välisteadlastele ja õppivatele välisüliõpilastele ning teistele uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teadusmooduli e-õpiobjektide väljatöötamiseks.

Tähtaeg pakkumuse esitamiseks 3. jaanuar 2017.

PAKKUMUSE ESITAMISE ETTEPANEK
LISA 1

Kontakt:

Kersti Sõgel

+372 55 98 3328

Kohanemisprogrammi konsultant

Välisteaduskoostöö osakond

www.etag.ee

www.settleinestonia.ee

Seminar sotsiaal- ja humanitaarteaduste rahvusvahelisest koostööst  

Täna, 20. detsembril korraldab teadusagentuur Eesti Rahva Muuseumis seminari “Sotsiaal- ja humanitaarteadused rahvusvahelises koostöös. Valikud ja võimalused“.

Seminari peakorraldaja, Ülle Musta sõnul on globaliseerumine muutnud maailma väiksemaks. “Erinevate kultuuride, tavade, religioonide, keelte omavaheline haakumine on avanud humanitaarteaduste universaalse iseloomu. Seejuures jääb uurimisobjekt tihti kohalikuks, andes võimaluse seda võrrelda rahvusvahelisel tasandil,” rääkis Ülle Must.

„Rahvusvahelise teadusrahastuse juures on sotsiaal- ja humanitaarteadlased tundunud ennast pahatihti vaeslaste rollis. Seminari üks eesmärke ongi anda viiteid, kuidas keerulisel rahastusmaastikul lisavõimalusi leida. Kuna praktilisel näitel on suurem mõju kui teoreetilisel soovitusel, alustavad seminari teadlased, kes on olnud edukad rahvusvahelises konkurentsis ning seda mitte ainult sotsiaal-humanitaarteadustele suunatud programmides,“ tutvustas Ülle Must seminari kava.

Margit Sutropil on pikaajaline kogemus  raamprogrammides ning eriti neis projektides, mis ei ole otseselt mõeldud sotsiaal- humanitaarteadlastele. Art Leete on ERA-NET RUS projekti koordinaator. Friedrich Kuhlmann – ERA-NET HERA näide interdistsiplinaarsusest. Renata Sõukand on pikaajalise rahvusvahelise koostöö kogemusega erinevates programmides ning  meie kõige värskem ERC grandi saaja. Diana Eerma esindab Eestit COST projektis “The European Network for Research Evaluation for the Social Sciences and Humanities”. COST hindamispaneeli liikmena on Kristiina Tõnnissonil pikaajaline kogemus rahvusvaheliste  sotsiaal- ja humanitaarteaduste taotluste hindamisel.

Seminaripäeva teises pooles avavad Eesti Teadusagentuuri välisteaduskoostöö osakonna eksperdid EL raamprogrammi Horisont 2020 võimalusi 2017. aastal.

Kristin Kraav  – Euroopa Teadusnõukogu, Marie Skłodowska-Curie tegevused.
Argo Soon – tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja mereuuringud ning biomajandus.
Ülle Napa – kliimameetmed ja keskkond.
Aavo Kaine  – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.
Ülle Must – kaasav, innovatiivne ja kaasamõtlev ühiskond, (COST, ERA-NET)

Lisainfo: Ülle Must, projektijuht, tel 730 0330 ja 501 4299. e-post: ulle.must@etag.ee

 

 

 

 

 

Välisteadlaste, -õppejõudude, -üliõpilaste ja teiste uussisserändajate teadusmooduli koolitus

Kohanemisprogramm kutsub välisteadlasi, -õppejõudusid, -üliõpilasi ja teisi uussisserändajaid teadusmooduli koolitusele. Kohanemisprogrammi teadusmooduli tutvustavad voldikud on leitavad inglise ja eesti keeles.

Eestisse elama asunud välismaalastel on võimalus osaleda sisse elamist toetavatel kohanemisprogrammi koolitustel. Kohanemisprogramm koosneb erinevatest teemapõhistest koolitusmoodulitest ja algtaseme keeleõppest.

Inglise keelne koolituse kutse

Teadusmoodul annab ülevaate:

 • teadusinstitutsioonidest- ja korraldusest;
 • erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest;
 • teadustegevuse rahastamisest Eestis;
 • Eesti ülikoolides rakendatavatest õpetamise tavadest, kursuste ülesehitusest jm.

Samuti antakse kogu vajalik õigusalane teave teadusrändega seotud elamisloa ja -õiguse omandamise ja pikendamise kohta.

Koolitused toimuvad sügis- ja kevadsemestri alguses Tallinnas ja Tartus. Ühe koolitusgrupi suuruseks on 5 kuni 25 inimest. Teadusmooduli koolitus kestab üldjuhul poolteist päeva. Koolitus sisaldab 8 tundi õppetööd (sh praktilisi harjutusi, rühmatöid ja diskussioone) ning kuni 3 tundi interaktiivseid tegevusi, nt mõne Eesti teadusasutuse või teadlase tutvustust.

Talvel 2017 toimuvad koolitused järgmistel kuupäevadel:

 • Tartus inglise keeles 2.veebruaril 2017 (8.30 -17.30), interaktiivne tegevus 3. veebruaril.
 • Tallinnas inglise keeles 8.veebruaril 2017 (8.30 – 17.30), interaktiivne tegevus 10. veebruaril.
 • Tallinnas vene keeles 9.veebruaril 2017 (8.30 – 17.30), interaktiivne tegevus 10. veebruar.

Teistest linnadest tulijatele katame vajadusel sõidu- ja majutuskulud.

NB! Koolitusele saab registreerida aadressil www.settleinestonia.ee.

Registreerimine Tartu koolitusele lõppeb 25. jaanuar ning Tallinna koolitustele 1.veebruar 2017.

Koolitustel saavad osaleda kolmandate riikide kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on edastanud Kohanemisprogrammi suunamise teavituskirja. Kui suunamise teavituskirja ei ole edastatud, kuid isik on Eestis seaduslikult elanud alla viie aasta ning soovib osaleda koolitusel, on tal võimalus esitada Politsei- ja Piirivalveametile avaldus Kohanemisprogrammi suunamiseks. Info sooviavalduse esitamise kohta on leitav samast portaalist: www.settleinestonia.ee. Kohanemisprogrammi teadusmoodulit koordineerib SA Eesti Teadusagentuur.

Lisainfo:
Kersti Sõgel
research@settleinestonia.ee
SA Eesti Teadusagentuur
+372 55 98 3328
www.etag.ee

logo