Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uus kontseptsioon teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemis

Eesti Teadusagentuur (ETAg) töötas käesoleva aasta algusest kuni septembri lõpuni toimunud arutelude käigus välja uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uue kontseptsiooni. Väljatöötamisse olid kaasatud eksperdid eri huvirühmadest (Eesti Teaduste Akadeemia, haridus- ja teadusministeerium, ülikoolid, teadus- ja arendusasutused, noorteadlased). Kontseptsioon esitati haridus- ja teadusminis­teeriumile ja riigikantseleile, et aidata riigikantselei koordineeritaval kõrghariduse ja teaduse rahastamise ümberkorraldamise rakkerühmal ette valmistada TA rahastamise süsteemi kava.

Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uue kontseptsiooni väljatöötamise vajadus tuleneb otseselt Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti” seatud eesmärkidest ning nende saavutamiseks kavandatud tegevustest. Riigi teadus- ja arendustegevuse kulutuste kasvu saavutamise üheks oluliseks eeltingimuseks on kaasajastada kogu teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemi nii, et see kindlustaks Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastamise efektiivse toimimise.

Kontseptsioonis kirjeldatakse uurimistoetuste ja baasfinantseerimise kui kahe Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastamise põhiinstrumendi muudatusi seoses teiste rahastusinstrumentidega. Kontseptsioonis esitatud konkreetsed detailid, näiteks uurimistoetuste mahud ja erinevate grandiliikide proportsioonid, on indikatiivsed ja vajavad enne rakendamist täpsustamist. Kontseptsiooni rakendamisel on eri rahastusinstrumendid omavahel paremini kooskõlas. Need toetavad tasakaalustatult teadus- ja arendusasutusi nende põhikirjaliste ja arengukava eesmärkide täitmisel, teadlasi ja uurimisrühmi kõrgel tasemel uurimisprojektide läbiviimisel ning teadlasi ja ettevõtjaid tehnosiirde- ja innovatsiooni alases koostöös.

Selleks, et tagada TAI strateegia eesmärkide täitmine, tuleb muudatustega alustada võimalikult peatselt. Uurimistoetuste muudatused on plaanis ette valmistada nii, et 2017. aastal on võimalik taotleda juba uusi uurimistoetusi.

 

Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uue kontseptsiooniga on võimalik tutvuda siin.

Eesti Teadusagentuur tutvustab kontseptsiooni 8. detsembril Tartus teadusfoorumil teadusEST 2016, kuhu on võimalik registreeruda kuni 14. novembrini aadressil http://www.etag.ee/uritus/teadusest-2016/

 

 

Lisainfo:

Andres Koppel

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

andres.koppel@etag.ee

731 7340

Krista Aru: „Teaduse tegemiseks on vaja rõõmu ja julgust!“

õpilased_tervitavad_žyriid_Martin_Dremljuga foto
Martin Dremljuga foto teadusfestivali avamiselt

Täna, 28.aprillil kell 11 kuulutati Tallinnas Kultuurikatlas avatuks II Õpilaste teadusfestival, kus on koos parimad uurimistööde tegijad üle Eesti. Õpilaste teadustööde konkursi hindamiskomisjoni esimees Krista Aru  ütles noori uurijaid tervitades, et nemad on meie teaduse tulevik ning soovis neile rõõmsat meelt, püsivust ja julgust, sest teadustööks on vaja väga suurt rõõmu ja palju julgust.

28.-29. aprillini Tallinnas Kultuurikatlas toimuval Õpilaste teadusfestivalil tutvustatakse ja tunnustatakse kooliõpilaste uurimistöid. Õpilasteaduse aasta tähtsündmusele on tulemas enam kui 1500 külastajat. Pääs teadusfestivalile on prii ja oodatud kõik huvilised.

Kultuurikatlas toimuval üritusel tutvustavad oma uurimistöid õpilaste teadustööde riikliku konkursi 99 parimat, kelle hulgast selguvad 29. aprillil riiklike preemiate ja eriauhindade saajad. Kirev festivaliprogramm pakub vaheldusrikast koolivälist õpet. On põnevaid etteasteid, mänge ja katseid, esinevad teadusteatrid, osaleda saab töötubades ja nautida suure lava programmi. Oma esimesi teadusprojekte tutvustavad algkooliõpilased. Külastajatelgi on võimalus sõna sekka öelda ja valida publikupreemia saajaks põnevaim riikliku konkursi töö ning kõige enam meeldinud algkooli projekt. Festivalipäevade juht on Marek Sadam.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk ütles üritust kommenteerides, et teadusfestival avab kõigile võimaluse tutvuda sellega, mida noored uurivad: „Uurimistööd peegeldavad küll õpilaste endi huvisid, aga samas ka ühiskonnas toimuvaid arenguid, mis lõpptulemusena puudutavad meid kõiki. Paljud tööd viitavad noorte seas levinud probleemidele – näiteks toitumishäired, alkoholi mõju, välismaal töötavad vanemad jms, teisalt on näha, et meedias enam kajastust leidnud teemad hakkavad noorigi enam huvitama. Nii kasvas sel aastal märkimisväärselt kosmose ja kaugseirega seotud tööde hulk“ rääkis Terje Tuisk.

Teadusfestival toimub 28. aprillil kl 11.00-17.30 ja 29. aprillil kl 10.00-13.00. Riikliku konkursi võitjate autasustamine algab 29. aprillil kl 14.15, preemiad annab üle haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Festivali kohta leiab täiendavat infot teadusagentuuri kodulehelt.

Õpilaste teadustööde riiklikust konkursist

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet, tunnustada uurimistööga tegelevaid noori ja nende juhendajaid ning pakkuda neile lisamotivatsiooni. Uurimistöö või praktilise töö koostamine on Eestis põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks.

15. korda toimuvale konkursile esitati sel aastal 159 tööd 65 koolist, lõppvooru pääsesid 43 kooli õpilased. Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot ja riiklike preemiatega tunnustatakse nii tööde autoreid kui nende juhendajaid. Konkursil valitakse Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning USAs toimuvale maailma suurimale õpilaste teadusprojektide konkursile Intel ISEF. Oma lemmiku saavad esmakordselt valida ka teadusfestivali külastajad. Kõikide lõppvooru jõudnud tööde nimekirjaga saab tutvuda teadusagentuuri veebilehel.

Korraldab Eesti Teadusagentuur.

Õpilaste teadusfestivali toimumist finantseeritakse Euroopa Regionaalfondist TeaMe+ tegevustest.

Õpilaste teadusfestivali lisainfo:
Margit Lehis, konkursi peakorraldaja, tel 520 320 70, margit.lehis@etag.ee

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi lisainfo:

Kaili Kaseorg-Cremona, konkursside koordinaator, tel 580 50 869, kaili.kaseorg@etag.ee

Kutsume välisteadlasi, -õppejõude ja -doktorante kohanemiskoolitusele

Eestisse elama asunud välismaalastel on võimalus alatest selle aasta sügisest osaleda sisseelamist toetavatel kohanemisprogrammi koolitustel. Kohanemisprogramm koosneb erinevatest teemapõhistest koolitusmoodulitest ja algtaseme keeleõppest.

Kohanemisprogrammi teadusmooduli koordinaator on Eesti teadusagentuur. Ootame oma koolitusele välisteadlasi, -õppejõude, -doktorante ja kõiki neid, kes on huvitatud Eesti teaduse ja kõrghariduse korraldusega seotud teemadest. Teadusmoodul annab ülevaate:

 • teadusinstitutsioonidest- ja korraldusest;
 • erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest;
 • teadustegevuse rahastamisest Eestis;
 • Eesti ülikoolides rakendatavatest õpetamise tavadest, kursuste ülesehitusest jm.

Samuti antakse kogu vajalik õigusalane teave teadusrändega seotud elamisloa ja -õiguse omandamise ja pikendamise kohta.

Koolitused toimuvad sügis- ja kevadsemestri alguses Tallinnas ja Tartus (koolitusgrupi täitumisel ka Narvas). Ühe koolitusgrupi suuruseks on 5 kuni 25 inimest. Teadusmooduli koolitus kestab üldjuhul poolteist päeva. Koolitus sisaldab 8 tundi õppetööd (sh praktilisi harjutusi, rühmatöid ja diskussioone) ning kuni 3 tundi interaktiivseid tegevusi, nt mõne Eesti teadusasutuse või teadlase tutvustust.

Sügisel 2016 toimuvad koolitused järgmistel kuupäevadel:

 • 1. november (09:30-17:00) ja 2. november (09:00-13:00) Tallinnas inglise keeles
 • 3. november (09:30-17:00) ja 4. november (09:00-13:00) Tallinnas vene keeles
 • 8. novembril (08:30-17:15) Tartus vene keeles (interaktiivne tegevus 10. novembril)
 • 9. novembril (08:30-17:15) Tartus inglise keeles (interaktiivne tegevus 10. novembril)

Teistest linnadest tulijatele katame vajadusel sõidu- ja majutuskulud.

NB! Koolitusele saab registreerida aadressil www.settleinestonia.ee.

Registreerimise tähtaeg Tallinna koolitustele ja Tartu venekeelsele on 25. oktoober. Tartu inglise keelsele koolitusele registreerige palun enne 1. novembrit.

Koolitustel saavad osaleda kolmandate riikide kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on edastanud Kohanemisprogrammi suunamise teavituskirja. Kui suunamise teavituskirja ei ole edastatud, kuid isik on Eestis seaduslikult elanud alla viie aasta ning soovib osaleda koolitusel, on tal võimalus esitada Politsei- ja Piirivalveametile avaldus Kohanemisprogrammi suunamiseks. Info sooviavalduse esitamise kohta on leitav samast portaalist: www.settleinestonia.ee.

 

Lisainfo:

Kersti Sõgel

+372 55 98 3328

 

 

Konkurss portaali miks.ee toimetamisteenuse leidmiseks

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond haldab portaali miks.ee, mille sisuks on teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna ning selle karjäärivõimaluste populariseerimine noorte seas, uurimusliku õppeviisi viimine õpetajateni ning info levitamine teaduse populariseerijate, haridusasutuste ja ettevõtete koostöö ning teadus- ja tehnoloogiapakti partnerite tegevuste kohta. Miks.ee osaks on igakuine e-uudiskiri, mis on kanal miks.ee-s ilmuvate artiklite ja teaduse populariseerijate tegemiste laiemaks levitamiseks.

Miks.ee uuendamisega seoses otsime konkursi korras partnerit, kelle ülesandeks on miks.ee portaali ja uudiskirja ajutine toimetamine.

Sisseostetava teenuse kirjeldus:

– tehnoloogia, teaduse ja inseneeria valdkonna ajakirjanduslike uudiste, artiklite ja karjäärilugude kirjutamine, selleks vajalike intervjuude läbiviimine noorte, haridustöötajate, teadlaste, ettevõtjate ja riigiasutuste esindajatega. Kirjutatavate artiklite arv kalendrikuus 6-8 tk orienteeruva mahuga 3000-6000 tm/artikkel. Kirjutatud lugude lisamine miks.ee portaali.
– e-uudiskirja igakuine koostamine, sisuline ja tehniline toimetamine ning levitamine, mh artiklite ideede väljapakkumine ja valimine koostöös tellijaga. Uudiskirja tehnilisele kokkupanemisele ja levitamisele kulub kalendrikuus ca 8 tundi.
– fotode valik ja lisamine artiklitele;
– suhtlemine meediakanalitega eelmiste tegevuste käigus loodud artiklite avaldamiseks sobivates peavoolumeediakanalites.

Nõuded teenuse osutajale:
– väga hea eesti keele oskus;
– artiklite kirjutamise kogemus või varasem või praegune töö ajakirjandusvaldkonnas;
– valmisolek intervjuude läbiviimiseks üle Eesti;
– väga hea arvutikasutusoskus.

Kasuks tuleb:
– kokkupuude haridusvaldkonna ning teaduse, tehnoloogia ja inseneeriaga;
– teadmised majanduskeskkonnast ja meediast;
– oskus kasutada wordpress keskkonda ning mõnda vabavaralist fototöötlusprogrammi.

Kandideerimine:
Kandideerimiseks palume hiljemalt 21. oktoobriks saata aadressile kaili.kaseorg@etag.ee märksõnaga „miks.ee toimetamisteenus“ järgmised dokumendid:
– töö teostaja kogemuse kirjeldus antud valdkonnas (võib olla esitatud ka CV vormis) koos viidetega kirjutatud artiklitele;
– hinnapakkumine kirjeldatud töö teostamiseks ühes kalendrikuus.

Töö alustamine niipea kui võimalik, lõpp 28.02.2017. Tööde eest tasumine ning vastavalt vajadusele teenuse täitmisega seotud transpordikulude hüvitamine toimub igakuiselt esitatavate arvete alusel.

Lisainfo:
Signe Ambre, tel 731 7356, signe.ambre@etag.ee
Kaili Kaseorg-Cremona, tel 731 7354, kaili.kaseorg@etag.ee

Miks.ee toimetamist ja uudiskirja koostamist rahastatakse Euroopa Regionaalfondi TeaMe+ tegevustest ning see toetab Teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide saavutamist.

Ilmus ettevõtete ja teadusasutuste koostöö erileht

5.oktoobril ilmus Äripäeva vahel Eesti Teadusagentuuri koostatud erileht Teadus Ettevõttesse. Leht tutvustab ettevõtete ja teadusasutuste koostöökogemusi ja –võimalusi.

Lehega saab lähemalt tutvuda siin:

Teaduse ja ettevõtluse ühisosa suurendamine peab saama prioriteediks

Reedel, 14. oktoobril toimub Riigikogu konverentsisaalis kolmas teaduspoliitika konverents „Teadus kui Eesti arengumootor III – Ühisosa otsides“. Seekord keskendub arutelu teaduse ja ettevõtluse ühisosa suurendamisele, mis annaks tõuke meie majanduse arengule kallimate töökohtade ja suurema lisandväärtuse suunas.

Küsime, mida ettevõtjad ootavad teadlastelt, mida teadlased ettevõtjatelt ja kuidas saaks riik seda suhtlust paremini toimima panna? Millised on ettevõtjate, teadlaste ja poliitikakujundajate vastastikused ootused selleks, et kasvatada ettevõtete konkurentsivõimet ning teaduse ühiskondlikku rolli?

„Teadus ja kõrgharidus on teineteisest lahutamatud,“ rõhutab konverentsi temaatikat kommenteerides Tartu Ülikooli bioinformaatika professor, akadeemik Jaak Vilo. „Teadus on hädavajalik kõrgharidusele, kõrgharidus omakorda hädavajalik heade inimeste koolitamiseks ettevõtetele. Hea koostöö aluseks on piisav kriitiline mass inimesi ülikoolides, kus on olemas tugev teoreetiline alus ja ressursid viia ellu suuremaid rakenduslikke projekte,“ kinnitab Jaak Vilo.

AS Kodumaja arendusdirektori Elar Vildi sõnul peaks initsiatiiv koostööks tulema äriettevõtte poolt. „Samas peaks teadusasutuse praktilisi rakendusi puudutav uurimisvõimekus äriettevõtte jaoks olema kergesti mõistetav ning sellekohane info lihtsasti kättesaadav,“ lisab Elar Vilt.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel on kindel, et kui teadlaste loodud tarkuse parem rakendamine ettevõtluse huvides oleks  lihtne ja mõne meetmega lahenduv küsimus, oleks lahendus ammu  leitud. „Ilmselgelt on tegemist mitme keeruka probleemiga, kus lahenduste otsimiseks on vaja kõikide osaliste – ettevõtjate, teadlaste ja poliitikute – ühist tarkust ja tahet,“ toonitab Andres Koppel.

Lisaks Jaak Vilole ja Elar Vildile astuvad konverentsi peaettekannete plokis üles Swedbank Eesti juhatuse esimees Robert Kitt ja Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand.

Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Rektorite Nõukogu, Teaduste Akadeemia ning Haridus ja Teadusministeerium koostöös Riigikogu Kultuurikomisjoniga.

Konverentsist teevad otseülekande veebis Riigikogu portaal,  ERR teadusportaal novaator.ee ja Postimehe portaal.

Konverentsi lehekülg:  http://www.etag.ee/uritus/konverents-teadus-kui-eesti-arengumootor-uhisosa-otsides/

Konverentsi kava

Varasemad konverentsid:

2015 „Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?“

2014  Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?

Lisainfo: Karin Jaanson, teadusagentuuri tegevjuht, tel 731 7348; e-post  karin.jaanson@etag.ee

 

 

 

 

Teadusagentuur võtab tööle analüütiku

Töö kirjeldus:

Teadus- ja arendustegevuse valdkondade finants-majanduslike ja statistiliste uuringute ning analüüside läbiviimine ning teadus- ja arendustegevuse evalveerimise korraldamine. Töö sisaldab vajaliku teabe kogumist (Eestist ja välismaalt), teabe töötlemist, analüüside ja aruannete koostamist.

Sobival kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon matemaatika-, IT-, majandus- või sotsiaalvaldkonnas;
 • vähemalt kahe aastane töökogemus kas teadus- ja arendustegevuse, sotsiaalteaduste või majandusvaldkonnas ning andmetöötluses;
 • head analüütilised teadmised ja oskused ning analüüsivõime;
 • väga hea arvuti kasutamise, sh andmetöötluse, kõrgtasemel Exceli kasutamise ja soovitavalt Stata kasutamise oskus;
 • teadmised Eesti ja EL teadus- ja arenduspoliitikast ning -tegevusest;
 • eesti keele oskus väga heal tasemel ja inglise keele oskus heal tasemel;
 • algatusvõime, iseseisvus, koostöövõime ja usaldusväärsus.

Omalt poolt pakume:

 • täistööajaga töökohta;
 • võimalust aidata kaasa Eesti teaduse arengule;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • rõõmu töötada asjatundlikus ja kaasaegses asutuses.

Lisainfo:

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga CV Online keskkonnast. Lisainformatsioon e-postiga annelii.kivikas@etag.ee, Annelii Kivikas.

Töö asukoht:                Tartu

Tööle asumise aeg:       esimesel võimalusel

Kuulutus aegub:            17.10.2016

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi professor Tanel Tenson valiti IMI2 teaduskomitee liikmeks

Euroopa LIidu ravimiarendusprogrammi IMI  (Innovative Medicines Initiative)  näol on tegemist avaliku ja erasektori partnerlusega (public-private partnership), kus avalikku sektorit esindab Euroopa Komisjon ning erasektorit Euroopa Farmaatsiaettevõtete Liit EFPIA. Programmi rahastavad mõlemad osapooled võrdselt ning Euroopa Komisjon panustab sellese Horisont 2020 vahendusel. IMI raames rahastatakse eeskätt ravimiarendust, kuid ka seda toetavaid tegevusi – koolitusprogrammide loomist, juhtühendite virtuaalse raamatukogu loomist, suurandmete halduse ja töötlemisega seotud tegevusi jms. IMI programm algas 7Raamprogrammis ning kannab Horisont 2020 ajal nime IMI2.

IMI tegevuse üheks koordinaatoriks on  teadusnõukogu, mis valitakse maailmatasemel tunnustatud teadlastest kaheks aastaks; teadusnõukogu liikme staatus on uuendatav.

Teaduskomitee põhiülesandeks on nõustada IMI’t strateegilise teadusagenda prioriteetide väljaselgitamisel, jälgides kooskõla Horisont 2020 teiste tegevuste ja tööprogrammidega. Samuti annab teaduskomitee iga-aastaselt hinnangu IMI programmi teadussaavutustele.

IMI teaduskomitee on 11 liikmeline ning määratud on ka 3 asendusliiget. Liikmete valimisel peetakse silmas, et komitees oleks kompetents kõikides IMI programmi valdkondades. Seekordselt valiti teaduskomiteesse 6 uut liiget ning 3 asendusliiget 30 kandidaadi seast. Tanel Tensoni kandidatuuri seadis üles Eesti Teadusagentuur.

IMI tegevustest, sh teaduskomitee tegevuste alustest saab lähemalt lugeda IMI veebilehelt.

Lisainfo:
Argo Soon

730 0372
argo.soon@etag.ee

Üle-Euroopaline süsteemibioloogia strateegiline teadusuuringute kava

Rahvusvaheline süsteemibioloogia alane võrgustik ERA-Net ERASysAPP, mille üheks partneriks oli Eesti Teadusagentuur, on koostanud ja avaldanud strateegilise teadusuuringute kava „Systems Biology in Europe 2016“ (SRA 2016).

SRA 2016 näitab, et süsteemibioloogia arengusse on viimase 10 aasta jooksul märkimisväärselt investeeritud nii riigiti kui Euroopa tasemel.

SRA 2016 analüüsib bioteaduste üldist, aga eriti süsteemibioloogia hetkeolukorda. Peale sissejuhatust ja viimase 10 aasta tagasivaadet, on SRA 2016-s käsitletud järgmised teemad:

 1. Teaduskoostöö rahastamine
 2. Akadeemia ja tööstus
 3. Andmete ja mudelite haldus
 4. Haridus ja koolitus
 5. Teaduse infrastruktuurid

Dokumenti on võimalik alla laadida  ERAsysAPP projekti kodulehelt: https://www.erasysapp.eu

Paberkoopia saamiseks palume ühendust võtta Margit Suurojaga (margit.suuroja@etag.ee).

Eesti Teadusagentuur toetab õpilasteadust noore uurija stipendiumiga

Noore uurija stipendiumikonkursile on oodatud kandideerima 8.-11. klasside teadushuvilised noored, kes soovivad oma uurimistöö tegemisel saada abi teadlasest juhendajalt. Konkursi tähtaeg on 17. oktoober 2016.

Kandideerida saab kas üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga. Stipendium pakub noorele uurijale ja juhendajale nii korralduslikku kui rahalist tuge: aitab õpilasel leida teadlasest juhendaja ning toetab uurimistööks vajalike juhendamis- ja muude kulude katmisel. Konkurss toimub kord aastas.

Noorte uurijate väljavalimisel peame oluliseks, et õpilased oleksid Eesti eri paigust ja plaanitavate uurimistööde teemad kataksid erinevaid valdkondi. Eriti julgustame osalema suurtest keskustest väljaspool elavaid õpilasi.

Noore uurija stipendiumi konkurss toimub juba kuuendat aastat ja selle aja jooksul on õpilased uurinud palju põnevat alates näiteks luulekogudest ja lõpetades õhu ammoniaagi- ja vere glükoosisisaldusega. Uurimistöid on edukalt kaitstud oma koolis ja need on pälvinud auhindu riiklikel konkurssidel.

Noorte uurijate kogemustest uurimistööde tegemisel saab lähemalt lugeda portaalist miks.ee.

Noore uurija stipendiumit rahastab Euroopa Regionaalfondi tegevus TeaMe +.

Konkursi veebileht

Lisainfo:
Sirli Taniloo
tel 7317 347; 5260 562
e-post: sirli.taniloo@etag.ee

HERA ühiskonkursil rahastuse saanud projekti on kaasatud ka Eesti teadlased

16.-17. septembril toimus Prahas koostöövõrgustiku HERA (Humanities in the European Research Area) viimasel ühiskonkursil „Uses of the Past“ rahastuse saanud projektide avakonverents. Kaheksateistkümne toetatud teadusprojekti hulgas esitleti ka projekti „MODSCAPES – Modernist reinventions of the rural landscape“, mille partnerite hulgas on Eesti Maaülikooli teadlased prof Simon Belli juhitud töögrupist. Projektist saab täpsemalt lugeda: http://modscapes.ulb.be/wordpress/

HERA koostöövõrgustiku raames on toimunud kolm ühiskonkurssi, milles on toetuse saanud 55 teadusprojekti. 2009. aastal oli HERA konkursi eelarve 16,5 miljonit eurot,  2016. aastaks on see kasvanud juba 21 miljoni euroni.

Koostöövõrgustik HERA (Humanities in the European Research Area), mis loodi 2004. aastal, ühendab 24 Euroopa riigi humanitaarteadusi rahastavaid asutusi ja Euroopa Komisjoni. HERA toetab humanitaarteaduslikke uurimistöid Euroopas ja seisab selle eest, et humanitaarteadustel oleks vääriline koht Euroopa Komisjoni raamprogrammides ja Euroopa teadusruumis laiemalt.

 

13 riiklikult olulist küsimust saab teaduspõhise lahenduse

Seitse ministeeriumi tellib kiiret sekkumist vajavate probleemide lahendamiseks teadusasutustelt 13 rakendusuuringut kogusummas 489 000 eurot. Poole sellest summast katab Eesti Teadusagentuur (ETAg) valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmist (RITA).

Uuringuteemad käsitlevad muuhulgas antibiootikumiresistentsust koertel ja veistel, automatiseeritud piirikontrolli, riigi ressursside kasutamist, lapse õigusi, ravimiturgu, enesetapu sooritanute epidemioloogiat, vägivallakuritegude toimepanijate retsidiivsusriski ja kohtlemisvajadust. Samuti on uurimisaineseks uue keelestrateegia välja töötamine, üleujutuste ennetamine, sigade kirurgilise kastreerimise alternatiivide majanduslik mõju, sõjaajalooline pärand ning ohtlikud taimekahjustajad.

Ministeeriumite esitatud teemapüstituste seast valis kõige olulisemad välja 19. septembril kogunenud ETAgi juures tegutsev ministeeriumite teadusnõunike paneel. Seekordne oli juba teine taotlusvoor. Esimene voor lõppes juunis ning mitmed toona tellitud uuringud peaks valmima selle aasta jooksul. Äsja kinnitatud uuringud viiakse läbi sel ja järgmisel aastal.

RITA programmist poliitikakujundamiseks oluliste rakendusuuringute toetamise eesmärk on suurendada riigi otsustusprotsesside teadus- ja tõenduspõhisust. Seeläbi kujuneb riik rakendusuuringute targaks tellijaks ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Kontakt:

Liina Eek – RITA programmi juht, telefon 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee

Riik asub uurima nii maapõueressursse kui personaalmeditsiini rakendusvõimalusi

20. septembril kogunenud Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) kiitis heaks viis strateegilise teadus- ja arendustegevuse uuringuprojekti teemat. Tegemist on riigi ees seisvate ulatuslike küsimuste lahendamiseks tellitavate rakendusuuringutega, mille probleemipüstituste koostamisel osalesid kõik ministeeriumid.

Suured, eri valdkondi ühendavad ja sotisaal-majanduslikke eesmärke täitvad uurimisteemad on järgmised:

– Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine.
Tervikliku ja riigiülese olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitseks ja kriisireguleerimiseks. 
Personaalmeditsiini lähenemise rakendamine Eesti tervishoiusüsteemis (kliinilise juhtprojekti elluviimine).
Biomajanduse sektorites lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine.
Muutuvast tööturust ja kasvavast rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed hariduse, tööturu ja sotsiaalsüsteemis.

„Enamus teemadest on eri valdkondi ühendavad ja kajastavad enama kui ühe ministeeriumi huve. Erilist rõõmu teebki see, et ministeeriumid on RITA programmi raames hakanud tegema paremat koostööd teaduse ja arenduse valdkonnas ega näe teistes ministeeriumites ainult konkurenti projektikonkursil, vaid partnerit ühise eesmärgi saavutamisel,“ võttis Eesti Teadusagentuuri RITA programmi juht Liina Eek esimese taotlusvooru senise käigu kokku.

 

Infopäevad teadusasutustele ja ettevõtetele

Uuringuteemade tutvustamiseks korraldab Eesti Teadusagentuur infopäevad 28. septembril Tallinnas (Roseni Torn, Mere pst 6) ja 29. septembril Tartus (Atlantise konverentsikeskus, Narva mnt 2).

Infopäevadele on oodatud kõik uuringukonsortsiumites osalemisest huvitatud teadusasutused ning teadus- ja arendustegevusega tegelevad ettevõtted. Taotlusvoorud avanevad selle aasta viimases kvartalis ning konkursid kuulutatakse välja Eesti Teadusinfostüsteemis ETIS.

Uuringud käivituvad 2017. aasta alguses. Esimese vooru uuringute maksumus on kokku kuni 7,5 miljonit eurot. Kulud katab Eesti Teadusagentuur valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmist (RITA). Programm aitab kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks ning uuringutulemuste kasutajaks. Programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Lisainfo:

Liina Eek

RITA juht

Eesti Teadusagentuur

731 7383

liina.eek@etag.ee

Töö arvutusvigade vältimisest kahe tähe kokkupõrke mõõtmisel tõi autorile Euroopa Kosmoseagentuuri eriauhinna

Sel kevadel Tallinna reaalkooli lõpetanud noormees Kristjan Kongas pälvis Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (EUCYS) kõrgemal matemaatikal tugineva simulatsioonimudeli eest Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) eriauhinna.

Tema uurimistöö „Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil – stabiilsusanalüüs difusiooni-konstandi ja resolutsiooni varieerimise abil“ (juhendaja Jaan Kalda, TTÜ Küberneetika Instituut) sai tänavusel Eesti õpilaste teadusfestivalil III preemia ning tõi Kristjanile kutse tutvustada oma tööd ka Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Brüsselis.

Autori sõnul näitavad tema simulatsioonid ära arvutusvead ning seetõttu saab vältida keerulistes füüsikalistes mõõtmisprotsessides tekkivat ebastabiilsust.

Lisaks Kristjanile esindasid Eestit Brüsselis veel Hugo Treffneri gümnaasiumi tänavused lõpetajad Anton Konovalov ja Maris Sala.  Juhendajad vastavalt  Darja Lavõgina, (TÜ Keemia Instituut) ja Liis Karo-Astover, (Hugo Treffneri gümnaasium).

Täna Brüsselis lõppenud konkursile esitati 92 projekti, koos oli 141 osavõtjat 37 riigist.

Konkursi esikoha preemiad läksid Norrasse matemaatika-alase töö eest, Itaaliasse ning Ameerika Ühendriikidesse. Itaalia noormees uuris laser lairiba internetiühenduse rakendamise võimalusi ning noor teadlane Ameerikast ühe maailma väikseima selgroogse Ramphotyphlops braminus kesknärvisüsteemi.

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi (EUCYS) korraldab Euroopa Komisjon alates 1989. aastast.

Järgmise Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi, mis toimub 2017. aasta septembris Tallinnas, korraldab Eesti Teadusagentuur. Konkursi teatelipu võttis Brüsselis vastu peakorraldaja, teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk.

Loe ka:

http://novaator.err.ee/v/universum/8abee096-d090-4b89-825a-c4e168d0900e/eesti-noormees-palvis-noorte-teadlaste-konkursil-esa-eriauhinna

http://novaator.err.ee/v/haridus/7f8f081f-b57c-4fe4-a5c3-e18b9f1eca8d/5-ullatavat-teadustood-eli-noorte-teadlaste-konkursilt

http://novaator.err.ee/v/haridus/5fcf3463-3195-41ef-b536-38354c355ba9/opilasuurimuses-valja-tootatud-keemiat-on-kasutatud-juba-kahes-teadusartiklis

 

Lisainfo:

Terje Tuisk, teaduse populariseerimise osakonna juhataja, tel 511 0356, e-post terje.tuisk@etag.ee

Kaili Kaseorg-Cremona, konkursside koordinaator, tel 5805 0869, e-post kaili.kaseorg@etag.ee

Kohanemisprogrammi teadusmooduli koolitused

Ootame oma koolitustele välisteadlasi, -õppejõude, -doktorante ja kõiki neid välistöötajaid, kes on huvitatud Eesti teaduse ja kõrghariduse korraldusega seotud teemadest.

Kohanemisprogrammi teadusmoodul annab ülevaate:

 • teadusinstitutsioonidest- ja korraldusest;
 • erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest;
 • teadustegevuse rahastamisest Eestis;
 • Eesti ülikoolides rakendatavatest õpetamise tavadest, kursuste ülesehitusest jm;
 •  vajalik õigusalane teave teadusrändega seotud elamisloa ja -õiguse omandamise ja pikendamise kohta.

Koolitused toimuvad Tallinnas ja Tartus inglise ja vene keeles. Teistest linnadest tulijatele katame vajaduse korral sõidu- ja majutuskulud. Tallinna koolitused kestavad 1,5 päeva, sh interaktiivne tegevus.

Tartu koolitused koosnevad ühest intensiivsest koolituspäevast ja interaktiivsest tegevusest 10. novembril, mis on mõeldud mõlemale grupile (nii inglise kui vene keeles).

 

Mooduli tutvustus inglise keeles

Mooduli tutvustus vene keeles

 

Lisainfo:

Anna Mossolova

tel 517 7957

anna.mossolova@etag.ee

 

siseminkohenemiskoolitus-logod

 

Eesti Teadusagentuur jagab muret Euroopa teadusuuringute programmi Horisont 2020 eelarve kärpimise pärast

Euroopa teadusagentuuride ja suurte teadusorganisatsioonide ühendus Science Europe saatis Euroopa poliitikutele märgukirja, milles hoiatab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 eelarve jätkuva kärpimise eest.

Möödunud aastal kärpis Euroopa Komisjon Horisont 2020 eelarvet 2,2 miljardi euro võrra selleks, et osaliselt rahastada Euroopa Strateegiliste Investeeringute fondi  (EFSI).  Märgukirjas rõhutatakse tungivalt, et teadusuuringute rahastamiseks ei ole sobilikud mitte laenud vaid uurimistoetused ning Euroopa Liidu teadusuuringute programmi Horisont 2020 eelarve vajab kaitset uute võimalike kärbete eest.

Eesti Teadusagentuuri juhi Andres Koppeli sõnul väärib  Science Europe märgukiri Horisont 2020 eelarve kaitseks Euroopa poliitikute täit tähelepanu.  „Märgukirja ajendiks on tõsine mure selle pärast, et Euroopa ühise teaduspoliitika suunajad ei kärbiks tiibu Euroopat edasi viivatel teadusuuringutel ning innovatsioonitegevustel. Eriti halvasti mõjutaksid kärped neid riike, kelle teaduse jaoks on  rahvusvaheline koostöö nende väiksuse või arenguvajaduste tõttu iseäranis oluline. Eesti teadlaskond ja väikeettevõtjatele oleksid H2020 uued kärped väga halvaks uudiseks,“ rõhutas Andres Koppel

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 oli programmi alguses ligikaudu 80 miljardit eurot, millega toetatakse tipptasemel teadust, teaduse abil ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses. Kolmepoolsetel läbirääkimistel EFSI rahastamiseks vähendati 2015. aastal Horisont 2020 eelarvet 2,2 miljardi võrra.

Kuigi konkurents programmi rahadele on ülikõrge, on Eesti osalejad olnud väga edukad ja oma projektidele juba saanud rohkem kui 52 miljonit eurot (seisuga 31.05.2016)

Link märgukirjale:

http://scieur.org/h2020-statement

 

Lisainfo:

Andres Koppel, ETAg juhatuse esimees, tel 731 7340,  e-post andres.koppel@etag.ee

 

Faktid H2020 ja EFSI kohta:

H2020 kogueelarve 2013 aastal oli 80 miljardit. Allikas: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_horizon2020_budget.pdf)

Kolmepoolsetel läbirääkimistel EFSI rahastamiseks vähendati 2015. aastal Horisont 2020 eelarvet 2,2 miljardi võrra.  (Vt ka http://era.gv.at/object/document/1914)

Allikas: https://era.gv.at/object/news/1876

 

Lisainfo SE kohta:

Science Europe  (SE) on Euroopa teadust rahastavate organisatsioonide ja  suurte teadusasutuste ühendus, mille eesmärk on toetada Euroopa teadusruumi ja liikmete huve esindades  kujundada Euroopa teaduspoliitikat. Science Europe’i liikmete hulka kuulub 50 organisatsiooni 27 riigist.

Eesti Teadusagentuur on üks Science Europe’i asutajaliikmetest. Eesti teadlased on esindatud  mitmetes SE teaduskomiteedes ja töörühmades.

logo